Yngsjöstrand

I Yngsjöstrand förses cirka 400 fastigheter med kommunalt VA.

Många områden längs Åhuskusten har redan försetts med kommunalt VA och nu pågår utbyggnaden för Yngsjöstrand. Det är dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC) som är aktuellt att byggas ut. Dagvattenhantering (omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset) är inte aktuellt för Yngsjöstrand utan det ordnas istället av fastighetsägare på egen tomt. Projektet påbörjades redan 2013 men har försenats i olika omgångar. Först på grund av ett överklagande rörande ledningsrätt. Sedan en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att förtydliga verksamhetsområdet som ligger till grund för ledningsrätten. Kommunen har tecknat en överenskommelse med dagens dricksvattenleverantör (AB Yngsjöstrands vattenverk) om att ta över dricksvattenförsörjningen 1 januari 2020.

Status

Arbetet med att förse Yngsjöstrand med kommunalt vatten och avlopp går vidare. Parallellt med VA-utbyggnaden dras fiber att dras fram till dem som har beställt sådan inkoppling.

  • Etapp 1: Under september månad utfördes slutbesiktning för etapp 1 som nu är godkänd. Blivande VA-abonnenter kommer i närtid få ett utskick brevledes om ”meddelande om förbindelsepunkt”. När ni mottagit detta brev är ni VA-abonnenter och kommer att bli fakturerade anläggningsavgift (läs mer). Betalningstiden på fakturan är 60 dagar. Observera att man måste betala fakturan och lämna in en VA-anmälan. Innan dess INTE är tillåtet att koppla in sig på de nya ledningarna. Under "Material" finns en guide hur LTA-pumpen ska kopplas in.
  • Etapp 2: Arbetet med anslutning av resterande fastigheter som ingår i etapp 2 fortgår och planeras att bli färdigställd till sensommaren 2020. Det inkommer just nu många önskemål om ändrad placering av förbindelsepunkter under pågående entreprenad och på förekommen anledning ombeds fastighetsägare i etapp 2 att se över den information som skickades ut i septembergällande förslag till placering av förbindelsepunkt. Eventuella synpunkter på föreslagen placering ska vara oss tillhanda senast 2019-10-14.
  • Området kring Finkvägen ingår i etapp 2, men kommer att bli klart i förtid. Det innebär att fastighetsägarna i området kan koppla in sig på kommunens ledningar redan under hösten 2019 om de önskar, annars skickas meddelande om förbindelsepunkt ut hösten 2020. Önskar du att koppla in din fastighet i förtid, så kontakta vår abonnentingenjör Jenny Grip på kommunens VA-avdelning genom kommunens växel, tfn: 044-13 50 00.

Har man transporter till sin fastighet under tiden som entreprenaden pågår, rekommenderar vi att ni i förväg kontrollerar vilka vägar som är farbara. Vid oklarheter, kontakta FASAB:s personal i området genom att söka upp entreprenadkontoret.

Material

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.