HBTQ - certifierad verksamhet

Hösten 2015 genomgick vi på Kulturhuset Barbacka en utbildning inom området HBTQ i RFSL´s regi. Det innebär att vår verksamhet, sedan januari 2016, är hbtq-certifierad.

En normkreativ verksamhet  I praktiken betyder det att samtlig personal har utbildat sig inom hbtq-området och lärt sig att tänka mer normkritiskt.  Vår kunskap ska avspegla sig i vårt bemötande, i våra lokaler och i vårt verksamhetsinnehåll. Vi har en ambition att tänka normkritiskt i varje steg vi tar. Vi tänker att normkreativitet tar normkritiken ett steg vidare och lägger fokus på att handla. 

Vad innebär normkreativitet för oss? Normkreativitet utgår från normkritik – att synliggöra normer genom att ifrågasätta dem. Det kreativa handlar för oss om att utmana rådande normer och våga agera på andra sätt än de invanda. Med ett normkreativt förhållningssätt vill vi förändra vårt arbetssätt och blåsa nytt liv i vårt vardagliga tänk. Genom ett normkreativt bemötande och en normkreativ verksamhet hoppas vi kunna möta hela vår målgrupp på ett mer självklart sätt. Vi vill medverka till ett Kulturhuset Barbacka där vi inte hindras av begränsande normer kring exempelvis kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Respekten för mänskliga rättigheter är grunden för vår organisation och i vår verksamhet. Vi vill bekräfta alla människors lika värde.

Varmt välkommen att vara normkreativ med oss!

 


A norm-creative activity

In autumn 2015 we, at Kulturhuset Barbacka, went through an education in the field of LGBT -training directed by RFSL (the Swedish Federation for Lesbian Gay, Bisexual and Transgender Rights). This means that our business since January 2016 is LGBT-certified. In practice this means that all staff have been given training in the area of LGBT and have learned to think more critically of the norm. Our knowledge should be reflected  in how we provide services, in our premises and our activity contents. We believe that norm-creativity takes criticism of the norm one step further and sets the focus on action.

What does norm-creativity mean for us? Norm-creativity is based on criticism of the norm - highlighting norms by questioning them. For us, being creative is  about challenging the prevailing norms and daring to act in ways other than those we are accustomed to. With a norm-creative approach, we want to change our method of working and blow new life into our everyday way of thinking. Through a norm-creative service and a norm-creative activity, we hope to be able to reach our entire target group in a more obvious way. We want to contribute to a Barbacka House of Culture in which we are not hindered by restrictive norms with regard to, for example, sex, ethnicity, sexual disposition or disability. Respect for human rights forms the basis for our organization and our activity. We want to affirm all people’s equal worth.

Welcome

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.