Bestämmelser gällande uthyrning

Allmänna bestämmelser för uthyrningsverksamheten avseende lokaler, planer etc. genom kultur- och fritidsförvaltningen.

Hyreskostnad uttages enligt fastställd hyrestaxa.

Uthyrningsperioden för inomhuslokaler omfattar normalt höstterminen cirka 1/9–20/12, vårterminen cirka 7/1– 30/4.

Avbeställning av tilldelad träningstid kan ej göras under pågående termin.

Avbeställning av tid avseende vårterminen måste göras senast 15 november.

Utsträckning av normal uthyrningsperiod är möjlig i vissa fall.

Varje förening eller dylikt skall ha en ansvarig ledare i lokalen under verksamheten. Ledaren skall komma först till lokalen och lämna den sist.

Vid träning disponeras omklädningsrummen 15 minuter före och 20 minuter efter förhyrd tid.

Hyresgäster skall utföra grovstädning.

Hyresgäst får ej överlåta lokalen till någon annan förening eller enskild i andra hand, utan att en sådan omdisponering skett i samverkan med kultur- & fritidsförvaltningen.

Principer för fördelning av träningstider

Föreningen skall utse kontaktperson som ansvarar för kontakten mellan föreningen och kultur- & fritidsförvaltningen. Föreningen och allmänheten informeras om ansökningsförfarande genom annonser i dagspressen samt cirkulär till föregående säsongs hyresgäster. Ansökan om träningstid i inomhuslokaler skall vara kultur- & fritidsförvaltningen tillhanda senast den 15/3 på därför avsedd blankett. Alternativ träningstid bör härvid anges. Anläggningarna får ej abonneras av person under 18 år. Vid fördelning av träningstider skall hänsyn tagas till följande verksamhetsmässiga prioriteringar: föreningar som utövar tävlingsverksamhet i form av deltagande i seriespel, föreningar som bedriver ungdomsverksamhet, föreningar som bedriver verksamhet speciellt riktat för tjejer, korpverksamhet, pensionärs- och handikappföreningars verksamhet, studieförbundens verksamhet samt enskild träning.

Traditionella inomhusidrotter prioriteras före traditionella utomhusidrotter vid tilldelning av tid i inomhuslokal.

Vid fördelning av träningstider skall också hänsyn tagas till följande tidsmässiga prioriteringar: ungdomsträning, lagträning för seniorer och enskild träning.

Efter kultur- och fritidsnämndens beslut erhåller varje förening eller enskild, som ansökt om träningstid, meddelande om erhållen respektive ej erhållen träningstid. Bindande avtal om lokalupplåtelse gäller om hyresgästen ej inom 14 dagar efter det att bekräftelsen om tilldelad tid erhållits, inkommer med anmärkningar mot tidstilldelningen.

Bestämmelser i samband med arrangemang

Beställning av arrangemang skall tecknas vid kultur- och fritidsförvaltningen senast 3 veckor före det datum arrangemanget skall äga rum. Hyreskostnad för de olika arrangemangen uttages enligt fastställd hyrestaxa. Ordinarie vaktmästare samt viss utrustning ingår i arrangemangshyran. Kostnader utöver detta (t ex övertidsarbete för vaktmästare, speciell utrustning) debiteras arrangören. Avbeställning av arrangemang skall göras senast 3 veckor innan arrangemangets planerade genomförande. I annat fall debiteras hyreskostnad enligt fastställd taxa. Arrangemang skall, i första hand förläggas till egen träningstid. Hyresgäst som har träningstid vilken måste tagas i anspråk för arrangemang skall senast en vecka före aktuell träningsdatum erhålla meddelande från kultur- och fritidsförvaltningen att träningstider ej kan disponeras.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.