Anläggning av ängar

Många viktiga pollinerande insekter som bin, fjärilar med flera är hotade. Därför arbetar Kristianstads kommun med att konvertera gräsytor till ängsmiljöer där de kan frodas.

Pollinatörer är viktiga eftersom de bidrar till ökad fröproduktion hos väldigt många växter. Att anlägga äng tar tid. Efter sådd kan det ta flera år innan ängen når full blomsterprakt. Detta är naturligt och har med växternas livscykel att göra.

Kristianstads kommun har erhållit statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-bidrag) som medfinansierar genomförandet av att anlägga ängar.

På kartan kan du se var ängsprojekten pågår just nu.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.