Investeringsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar inom sitt verksamhetsområde.

Sista ansökningsdag: 30 september

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Investeringar och projekt
 • Lokaler och byggnader

Villkor

Bidraget kan sökas av förening som har eller kan komma att få någon/något av följande bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen:

 • Aktivitetsstöd
 • Driftbidrag
 • Hyresbidrag

Bidraget är avsett för nybyggnad, ombyggnad, större reparationer och inköp av större inventarier och maskiner till föreningens anläggning eller lokal.

Investeringsbidraget söks alltid innan investeringen påbörjas. Kan föreningen inte invänta kultur- och fritidsnämndens beslut finns möjlighet att starta investeringen tidigare. Dock ska kultur- och fritidsförvaltningen få kännedom om detta och ges möjlighet att träffa föreningen innan starten. Inga garantier för att få investeringsbidrag ges i detta läge.

Bidraget betalas ut efterhand som kopior på fakturor, som tillhör investeringen, kommer in till kultur- och fritidsförvaltningen. Detta så länge inget annat avtalats.

Bidraget betalas alltid ut till föreningen, alltså aldrig direkt till en leverantör eller liknande.

Arbetet ska påbörjas inom två år från att investeringsbidrag beviljats. I annat fall måste föreningen söka investeringsbidrag på nytt.

De fakturor som inkommit senare än tre år från att investeringsbidrag beviljats betalas inte ut till föreningen. I detta fall får föreningen komma in med en ny ansökan.

Vid fördelning av investeringsbidrag sker en sammantagen bedömning av inkomna ansökningar.  De områden som ligger till grund för denna bedömning, utan inbördes rangordning, är:

 • föreningens försök att söka bidrag även från annat håll
 • föreningens egen insats till investeringen
 • tidigare beviljade investeringsbidrag
 • antalet deltagartillfällen i ansökan till aktivitetsstödet föregående år
 • antal barn- och ungdomsmedlemmar, samt totalt medlemsantal
 • föreningens ekonomi 
 • investeringar till syfte att få ner föreningens driftkostnad
 • prioriterade områden utifrån det fritids- och idrottspolitiska programmet.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett. Båda finns längre ner på sidan som relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett på medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

För sent inkommen ansökan tas inte upp till behandling.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet eller anläggning.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar