Integrationsbidrag kultur & fritid

Bidragsberättigad förening kan söka integrationsbidrag. Bidrag kan sökas vid 3 tillfällen; senast 15 mars, 1 maj och 15 september.

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt projektmedel i 2017 års budget för integrationsprojekt sökbara för föreningar inom kultur & fritids verksamhetsområde. Detta för att stimulera föreningslivets aktörer att ge nyanlända och andra med utländsk bakgrund ett bra mottagande och möjlighet att integrera sig i det svenska samhället.

Ändamål

Syftet med bidraget är att stimulera ideella föreningar inom kultur & fritids verksamhetsområde att arbeta med integrationsfrämjande insatser. 

Villkor

Ansökan ska innehålla:

 • Syfte med projektet och en målbild av vad föreningen vill uppnå
 • Målgrupp för projektet
 • Beskrivning av hur projektet främjar integration och delaktighet
 • Vilka konkreta insatser projektet innehåller
 • Tidsplan
 • Eventuella samarbetspartners
 • Hur många pojkar/flickor respektive män/kvinnor som förväntas delta i projektet
 • Budget
   

Bedömningsgrunder

Vid ansökan sker en bedömning utifrån nedanstående punkter:

 • Hur många personer projektet vänder sig till
 • Möjligheten för projektet/projektdeltagarna att integreras i den ordinarie föreningsverksamheten
 • Om aktiviteten ligger inom kultur & fritids verksamhetsområde
 • Om projektet medverkar till att olika grupper av människor möts
 • På vilket sätt projektet främjar integration i samhället

Kultur & fritid kommer vid bedömningen av inkomna ansökningar prioritera en bred spridning av projekt gällande kön, etnicitet, verksamhet och geografisk spridning.

Ansökan

Ansökan görs på blankett som finns längre ner på sidan som relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett på medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Bidrag kan sökas av ideella föreningar inom kultur & fritids verksamhetsområde och kan göras vid tre tillfällen; senast 15 mars, 1 maj och 15 september.

Ansökan ska ha inkommit innan projektet genomförs. Bidrag betalas ut direkt efter beslut. 

Uppföljning och redovisning

Kultur & fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka pågående projekt för att få en bild av genomförandet. Redovisning ska lämnas senast två månader efter genomfört projekt. Den ska innehålla en beskrivning av projektets verksamhet och en ekonomisk redovisning.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.