Hyresbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar som hyr en lokal/anläggning eller ett föreningskansli.

Sista ansökningsdag: 15 februari

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Lokaler och byggnader

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.

Föreningen ska ha minst 10 betalande medlemmar i åldern 7–20 år.

För att vara berättigad till hyresbidrag ska föreningen under föregående kalenderår ha fått aktivitetsstöd för minst 200 redovisade deltagartillfällen i ansökan till aktivitetsstödet.

Regelbunden verksamhet ska vara knuten till lokalen/anläggningen/kansliet.

Lokal/anläggning som används som förråd/förvaring kan föreningen inte söka hyresbidrag för.

Lokalen/anläggningen ska finnas belägen inom Kristianstads kommun.

Till samma lokal/anläggning kan inte utgå både drift- och hyresbidrag.

Kultur- och fritid avgör om det är fråga om en lokal/anläggning som ska ge driftbidrag eller hyresbidrag.

Förening kan inte få hyresbidrag för hyror i kommunalt subventionerade lokaler, såsom idrottshallar, skolidrottshallar, gymnastiksalar och idrottsplatser. Dessa hyreskostnader är redan subventionerade.

Kostnader

Kostnader som får tas upp som hyresbidragsgrundande är:

 • Årshyra/arrende
 • El/värme
 • Vatten/avlopp
 • Renhållning
 • Sotning
 • Försäkringskostnader för lokalen/anläggningen

Varje förening får en viss procentsats av de hyresbidragsgrundande kostnaderna under föregående redovisningsår. Procentsatsen fastställs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån den budget som finns för hyresbidraget.

Söker en förening hyresbidrag för en lokal/anläggning man inte sökt bidrag för tidigare ska alltid ett hyresavtal bifogas ansökan.

Hyresbidrag kan högst uppgå till 40 000 kronor.

Bidraget betalas ut i efterskott.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett. Båda finns längre ner på sidan som relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett på medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Ansökan inkommen 16 februari – 1 mars utbetalas endast 50 % av ordinarie belopp. Ansökan som inkommer efter ovan angivna tider tas inte upp till behandling.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet/lokal.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar