Driftbidrag

Bidragsberättigad förening kan söka driftbidrag. Ansökan måste vara inlämnad senast 15 februari.

Ändamål

Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av föreningarnas anläggningar för föreningar med i huvudsak fokus på idrott och/eller friluftsliv.

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.

Föreningen ska ha haft regelbunden verksamhet med minst 15 sammankomster under föregående verksamhetsår.

Föreningens verksamhet ska ha idrott och/eller friluftslivet i fokus.

Anläggningen ska finnas belägen inom Kristianstads kommun.

Till samma anläggning kan inte utgå både drift- och hyresbidrag.

Kultur & fritid avgör om det är fråga om en anläggning/lokal som ska ge driftbidrag eller hyresbidrag.

Förening kan inte få driftbidrag för hyror i kommunalt subventionerade lokaler, såsom idrottshallar, skolidrottshallar, gymnastiksalar och idrottsplatser.

Kostnader som får tas upp som driftbidragsgrundande är:

 • Ränta på lån för anläggningen
 • Arrende
 • El/värme
 • Vatten/avlopp
 • Renhållning (obs! inte avfall från loppmarknader)
 • Sotning
 • Försäkringskostnader för anläggningen

Varje förening får en viss procentsats av de driftbidragsgrundande kostnaderna under föregående redovisningsår. Procentsatsen fastställs av kultur & fritid utifrån den budget som finns för driftbidraget.

Varje deltagartillfälle, under föregående år, som föreningen fått aktivitetsstöd för ger ytterligare en krona i driftbidrag, detta för att stimulera föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. En koppling måste också finnas mellan anläggningen/lokalen och den aktivitet som bedrivits.

Ett exempel: En förening som bedriver fotbollsträning på fotbollsplaner som föreningen erhåller driftbidrag för får detta extra bidrag. Däremot inte en förening som har klubbhus och omklädningsrum som man får driftbidrag för, men där fotbollsträning bedrivs på kommunala fotbollsplaner. 

Förening som har stor anläggning och därmed anställd vaktmästare, motsvarande minst 75 % tjänstgöringsgrad, för driften av anläggningen ska erhålla 25 000 kronor ytterligare i driftbidrag. Detta bidrag ska inte ses som bidrag till lönen utan som ett ökat driftbidrag till följd av föreningens höga driftkostnader på grund av storleken på anläggningen.

Orienteringsförening får ett ökat driftbidrag på 25 000 kronor för kartframställning.

Bidraget reduceras med 50 % om föreningen under föregående kalenderår inte har fått aktivitetsstöd för minst 200 redovisade deltagartillfällen i ansökan till aktivitetsstödet.

Driftbidrag kan högst uppgå till 225 000 kronor.

Kultur & fritid har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om anläggningen inte sköts enligt normal standard.

Kultur- och fritidsnämnden kan i vissa fall besluta om en annan bidragssumma än vad som baseras på driftkostnaderna.

Bidraget betalas ut i efterskott.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett. Båda finns längre ner på sidan som relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett på medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Söks senast 15 februari. Ansökan inkommen 16 februari–1 mars utbetalas endast 50 % av ordinarie belopp. Ansökan som inkommer efter ovan angivna tider tas inte upp till behandling.

Första gången föreningen ansöker om driftbidrag ska en skriftlig avsiktsförklaring ha inkommit till kultur & fritid senast 30 september året innan man vill ansöka om driftbidrag. Om föreningen godkänns för driftbidrag eller inte, beslutas i kultur- och fritidsnämnden. Som grund till beslutet har nämnden ändamålet för bidragsformen.

Uppföljning och kontroll

Kultur & fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet/anläggning

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.