Bidragsbestämmelser

Vi förklarar vad en del begrepp betyder som är viktiga när du söker bidrag inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden. Tänk på att den här informationen bara gäller en del av kommunens bidrag.

Barn- och ungdomsverksamhet

Åldern 7-20 år (det vill säga från och med det år man fyller 7 år till och med det år man fyller 20 år).

Medlem

Den som betalat medlemsavgift för senaste verksamhetsåret och är upptagen i föreningens medlemsregister.

Medlemsregister

Medlemsregister ska innehålla medlemmarnas namn, adress och födelsedatum samt information om medlemsavgiften är betald. Medlemsregistret ska revideras varje år.

Sammankomst

Verksamhetstillfälle/träff som är beslutad av föreningen.

Deltagartillfälle

En deltagare vid en sammankomst. Som exempel innebär det då att tre deltagare vid två separata sammankomster totalt blir sex deltagartillfällen (3 deltagare X 2 sammankomster = 6 deltagartillfällen).

Ledare

Av föreningen utsedd person, i åldern 13 år eller äldre, med uppdrag att leda föreningens sammankomster.

Friluftsliv

Övergripande begrepp för aktiviteter såsom scouting, vandringar, skidaktiviteter och lägerliv med mera.

Allmänna bestämmelser

Här nedan följer information om vad kultur- och fritidsförvaltningen har som lägsta krav på en förening för att vara registrerad i kommunens föreningsregister och för att vara en bidragsberättigad förening.

Registrerad förening

För att bli en registrerad ideell förening och därmed finnas med i kultur- och fritidsförvaltningen föreningsregister måste nedanstående krav uppfyllas:

 • Bedriver verksamhet i Kristianstads kommun.
 • Antagit skriftligt utformade stadgar och sänt in dessa tillsammans med kopia av bildandemötesprotokoll och en ifylld anmälningsblankett till kommunens föreningsregister. Vid förändringar ska stadgarna sändas in på nytt.
 • Valt styrelse.
 • Uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla personer.
 •  Årligen ha årsmöte och senast två månader efter årsmötet skicka in uppdatering av föreningsuppgifter till kultur- ovh fritidsförvaltningen.

Bidragsberättigad förening

Utöver de krav som gäller för att bli en registrerad ideell förening krävs följande för att bli en bidragsberättigad ideell förening, och därmed kunna söka och få bidrag av kultur- och fritidsförvaltningen:

 • Inneha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Ha sitt säte i Kristianstads kommun.
 • Efter årsmötet skicka in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut till kultur- och  fritidsförvaltningen.
 • Förening som får bidrag är skyldig att lämna insyn i verksamheten så att lämnade uppgifter kan kontrolleras. Det kan bland annat innebära att ställa de handlingar till förfogande som kultur- och fritidsförvaltningen kan kräva, såsom hyresavtal, närvarokort, medlemsregister, verifikationer och revisionsberättelse.
 • En lägsta medlemsavgift på 50 kr/år och person (dispens kan ges för föreningar som är skyldiga att ha en lägre medlemsavgift via sin riksorganisation).
 • Föreningen ska ha utsett en bidragsansvarig person. Detta ska framgå av de inlämnade föreningsuppgifterna.

Övrigt

 • Vid bidrag till andra organisationer än bidragsberättigade krävs alltid beslut av kultur- och fritidsnämnden.
 • Lämnande av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet. Det kan medföra avstängning från bidrag under en viss tid. Beslut i sådana ärenden fattas av kultur- och fritidsnämnden.
 • Vid marknadsföring ska det framgå att verksamheten/arrangemanget/projektet har stöd från kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Bidrag fördelas inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel.
 • Närvarokort, ansökningsblanketter och övriga handlingar ska sparas av föreningen i minst 10 år.
 • Handlingar som kommer in till kultur- och fritidsförvaltningen behandlas enligt offentlighetsprincipen.

Ansökningstider

Aktivitetsstöd

 • Söks senast 15 februari för redovisningsperiod två1 juli–31 december
 • Söks senast 15 augusti för redovisningsperiod ett, 1 januari–30 juni.

Ansökan inkommen 16 februari – 1 mars samt 16 augusti – 1 september utbetalas endast 50  procent av ordinarie belopp.

Arrangörsstöd kultur

Söks löpande under året, dock innan arrangemangets start.

Driftbidrag

 • Söks senast 15 februari.
 • Första gången föreningen ska ansöka ska en skriftlig avsiktsförklaring ha inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 september året innan man vill ansöka om driftbidrag.

Energieffektiviseringsbidrag

 • Söks senast 30 september. 

Hyresbidrag

 • Söks senast 15 februari.

För ansökan inkommen 16 februari–1 mars utbetalas endast 50 procent av ordinarie belopp.

Investeringsbidrag

 •  Söks senast 30 september för kommande år.

Projektbidrag fritid

 • Söks löpande under året, dock innan projektets start.

Projektbidrag kultur

 • Söks löpande under året, dock innan projektets start.

Verksamhetsbidrag kultur

 • Söks senast 31 oktober för kommande år.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.