Bidragsbestämmelser

Vi förklarar vad en del begrepp betyder som är viktiga när du söker bidrag inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Definitioner

Barn- och ungdomsverksamhet
Åldern 7–20 år (det vill säga från och med det år man fyller 7 år till och med det år man fyller 20 år). 

Medlem
Den som betalat medlemsavgift för senaste verksamhetsåret och är upptagen i föreningens medlemsregister. 

Medlemsregister
Medlemsregister ska innehålla medlemmarnas namn och kontaktuppgifter samt information om medlemsavgiften är betald. Medlemsregistret ska revideras varje år. 

Sammankomst
Verksamhetstillfälle/träff som är beslutad av föreningen. 

Deltagartillfälle
En deltagare vid en sammankomst. Som exempel innebär det då att tre deltagare vid två separata sammankomster totalt blir sex deltagartillfällen (3 deltagare x 2 sammankomster = 6 deltagartillfällen). 

Ledare
Av föreningen utsedd person, i åldern 13 år eller äldre, med uppdrag att leda föreningens sammankomster. 

Friluftsliv
Övergripande begrepp för aktiviteter såsom scouting, vandringar, skidaktiviteter och lägerliv med mera. 

Allmänna bestämmelser

Här nedan följer information om vad kultur- och fritidsnämnden har som lägsta krav på en förening för att vara registrerad i kommunens föreningsregister och för att vara en bidragsberättigad förening.

Villkor för registrerad förening

Registrerade ideella föreningar kan boka tider i kommunens anläggningar till föreningstaxa samt synas med kontaktuppgifter på kommunens hemsida. Följande gäller:

 • Bedriver verksamhet i Kristianstads kommun. 
 • Registrerat föreningen hos Skatteverket och därmed tilldelats ett organisationsnummer. 
 • Antagit skriftligt utformade stadgar och ha underskrivet bildandemötesprotokoll. Dessa laddas upp i Rbok i samband med ansökan till föreningsregistret i Rbok.
 • Valt styrelse. 
 • Uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla personer. 
 • Delar uppfattningen om alla människors lika värde. 
 • Årligen ha årsmöte och senast två månader efter årsmötet uppdatera föreningsuppgifterna till Kristianstads kommun, med aktuella kontaktuppgifter till föreningen. Vid förändring av stadgar ska dessa laddas upp i Rbok. 

Villkor för bidragsberättigad förening

Utöver de krav som gäller för att bli en registrerad ideell förening krävs följande för att bli en bidragsberättigad ideell förening, och därmed kunna söka bidrag av kultur- och fritidsnämnden: 

 • Ha sitt säte i Kristianstads kommun. 
 • Senast två månader efter årsmötet ladda upp underkrivet årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut till kultur- och fritidsförvaltningen. 
 • Inneha PlusGiro, Bankgiro alternativt bankkonto. 
 • En lägsta medlemsavgift på 50 kr/år och person, dispens kan ges för föreningar som är skyldiga att ha en lägre medlemsavgift via sin riksorganisation. 

Kontroll

 • För samtliga bidrag gäller att kontroller kan utföras av kultur- och fritidsförvaltningen. 
 • Förening som får bidrag är skyldig att lämna insyn i verksamheten så att lämnade uppgifter kan kontrolleras. Det kan bland annat innebära att ställa de handlingar till förfogande som kultur- och fritidsförvaltningen kan kräva, såsom hyresavtal, närvarokort, medlemsregister, verifikationer och revisionsberättelse. 
 • Lämnande av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet. Detta kan medföra avstängning från bidrag under en viss tid. Beslut i sådana ärenden fattas av kultur- och fritidsnämnden. 
 • Föreningar med skuld till kommunen hanteras enligt kultur- och fritidsnämndens riktlinjer ”Riktlinjer – förfallen skuld till kommunala idrottsanläggningar”, antagen av nämnden 2015-02-19, ärendenummer 2015/24. 

Formella villkor

 • Vid bidrag till andra organisationer än bidragsberättigade krävs alltid beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 • Vid marknadsföring ska det framgå att verksamheten/arrangemanget/ projektet har stöd från Kristianstads kommun. 
 • Bidrag fördelas inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel. 
 • Närvarokort, ansökningsblanketter och övriga handlingar ska sparas av föreningen i minst 10 år. 
 • Handlingar som kommer in till kultur- och fritidsförvaltningen behandlas enligt offentlighetsprincipen. 
 • Om verksamheten som beviljats bidrag skjuts upp eller förändras ska kultur- och fritidsförvaltningen omedelbart meddelas. 
 • Om beviljat bidrag inte används ska stödet betalas tillbaka. 

Ansökningstider

Arrangörsstöd - kultur
Söks löpande under året, dock innan arrangemangets start. 

Driftbidrag
Söks senast 25 februari. Första gången föreningen ansöker om driftbidrag ska en skriftlig avsiktsförklaring ha inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 september året innan man vill ansöka om driftbidrag.

En för sent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås.
1–14 dagar - avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp.
15–30 dagar - avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp.
Efter 30 dagar behandlas inte ansökan. 

Energieffektiviseringsbidrag
Söks senast 30 september året före det år ansökan gäller. För sent inkommen ansökan tas inte upp till behandling. 

Hyresbidrag
Söks senast 25 februari. En för sent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås.
1–14 dagar - avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp.
15–30 dagar - avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp.
Efter 30 dagar behandlas inte ansökan. 

Investeringsbidrag
Söks senast 30 september året före det år ansökan gäller. För sent inkommen ansökan tas inte upp till behandling. 

Kommunalt aktivitetsstöd
Söks senast 25 februari för redovisningsperiod två 1 juli–31 december och senast 25 augusti för redovisningsperiod ett, 1 januari–30 juni.

En försent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås.
1–14 dagar - avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp.  
15–30 dagar - avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp.
Efter 30 dagar behandlas inte ansökan. 

Projektbidrag fritid
Söks löpande under året, dock innan projektets start. 

Projektbidrag kultur
Söks löpande under året, dock innan projektets start.

Verksamhetsbidrag kultur
Söks senast 31 oktober året före det år ansökan gäller. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.