Bidrag till studieförbund

Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till studieförbund som är verksamma i kommunen.

Sista ansökningsdag: Löpande

Vem kan söka:

 • Organisationer

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Kultur
 • Socialt arbete och integration
 • Verksamhet för pensionärer

Kristianstads kommuns stöd till folkbildningen skall ha till syfte att: 

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället

 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Tio studieförbund är verksamma i Kristianstads kommun:

 • Arbetarnas bildningsförbund (ABF) Skåne Nordost
 • Studieförbundet Bilda Sydväst
 • Folkuniversitetet
 • Ibn Rushd Studieförbund, Södra distriktet
 • Medborgarskolan Syd
 • NBV Skåne
 • Studieförbundet Vuxenskolan/SV Skåneland
 • Sensus Studieförbund, Skåne-Blekinge
 • Studiefrämjandet SydOst
 • Kulturens bildningsverksamhet, KBV

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår gällande Kristianstads kommun inlämnas senast 15 december. Slutlig redovisning, balans- och resultaträkning, verksamhets- och revisionsberättelse samt kommunsammandrag ska inlämnas omedelbart efter avdelningarnas årsmöte, dock senast 30 april. Avdelningens ordförande ska genom underskrift vidimera uppgifterna i slutlig redovisning.

Slutlig redovisning lämnas på av kommunen fastställd blankett med angivna bilagor. Där redovisas också verksamhet inom ramen för det riktade bidraget i text och siffror.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar