Aktivitetsstöd, kommunalt

Bidraget ska stimulera föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet för åldern 7–20 år samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Det sistnämnda under förutsättning att merparten av deltagarna vid varje enskild sammankomst är i åldern 7–20 år.

Sista ansökningsdag: 15 februari, 15 augusti

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.

Föreningen ska ha minst 10 betalande medlemmar i åldern 7–20 år.

För att beviljas aktivitetsstöd ska föreningen ha haft minst 100 deltagartillfällen under en redovisningsperiod (redovisningsperiod ett: 1 januari–30 juni, redovisningsperiod två: 1 juli–31 december).

Bidrag utgår för varje deltagartillfälle som föreningen registrerar på närvarokortet.

De redovisade sammankomsterna ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn- och ungdomsverksamhet.

Bidrag ges till verksamhet som bidrar till barns och ungdomars egna aktiva fritid, det vill säga att verksamheten utgår från ett aktivt utövande eller ett aktivt skapande. Några exempel på aktiviteter som därmed inte är bidragsgrundande är teaterbesök, besök på idrottsevenemang, skolundervisning och religionsundervisning med mera.

För att bidrag ska utgå måste varje sammankomst ha minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst och ledare.

Ledaren ska vara minst 13 år (gäller det kalenderår hen fyller år).

En ledare i åldern 13–20 år är också bidragsberättigad.

Sammanhängande aktiviteter

Bidrag utgår till en och samma förening endast en gång per dag och deltagare. Detta gäller även för ledare i bidragsberättigad ålder. Undantaget är sammanhängande aktiviteter såsom hajker och läger. Då erhålls bidrag enligt följande:

 • 1–6 timmar = 1 deltagartillfälle/person
 • 6–24 timmar = 2 deltagartillfällen/person
 • Restid får ej inräknas i denna tid

En sammankomst ska vara minst en timme, omklädning får inräknas i tiden.

En gemensam samling med instruktioner innan aktiviteten och en gemensam avslutning är obligatoriskt för att aktiviteten ska räknas som en sammankomst.

Drop-in verksamhet, där gemensam samling och avslutning saknas, berättigar ej till bidrag.

Bidrag utgår inte till kommersiella arrangemang såväl på hemmaplan som bortaplan.

Bidrag utgår inte till studiecirklar, lärgrupper och sammankomster under schemalagd skoltid (vilket inbegriper lunchraster, övriga raster och håltimmar).

Vid sammankomster som är gemensamma för flera föreningar får varje förening endast redovisa sina egna medlemmar som deltagare.

Undantag från att enbart registrera sina egna medlemmar finns: Rekryteringssyfte – föreningar får registrera sammankomster genomförda med barn och ungdomar i rekryteringssyfte. Detta så länge övriga villkor är uppfyllda. Dock ej vid  arrangemang där annan ersättning utgår till föreningen.

I direkt anslutning till en sammankomst ska närvarokort på deltagare och ledare fyllas i. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar de uppgifter som närvarokortet innehåller. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga. Närvarokorten behöver inte skickas med vid ansökan, utan skickas endast in på begäran.

Ansökan

Registrering och ansökan görs med vår e-tjänst som finns längre ner på sidan under relaterad information.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Söks senast 15 februari för redovisningsperiod två, 1 juli–31december. Ansökan inkommen 16 februari–1 mars utbetalas endast 50 % av ordinarie belopp. Ansökan som inkommer efter ovan angivna tider tas inte upp till behandling.

Söks senast 15 augusti för redovisningsperiod ett, 1 januari–30 juni. Ansökan inkommen 16 augusti–1 september utbetalas endast 50 % av ordinarie belopp. Ansökan som inkommer efter ovan angivna tider tas inte upp till behandling.

Uppföljning och kontroll

Kultur & fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar