Gräva och schakta: Tillstånd

För att få utföra gräv- eller schaktningsarbeten på kommunal mark krävs tillstånd från kommunen. Blankett för ansökan finns under den relaterade informationen.

En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävningen.
En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävningen.

Grävtillstånd

För att få gräva i kommunens gator och parkområden krävs ett grävtillstånd. Senast en månad innan planerad arbetsstart ska en ansökan om grävtillstånd skickas till:
kommunledningskontoret@kristianstad.se

Ansökan omfattar ifylld blankett och bifogad karta. Kartan ska tydligt och detaljerat visa arbetets lokalisering. I kartan ska det finnas en teckenlegend som beskriver de olika åtgärderna. 

Trafikanordningsplan

Om gaturummet berörs av arbetet ska en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och lämnas till C4 Teknik: c4teknik@kristianstad.se.

Grävtillstånd beviljas inte förrän trafikanordningsplanen är godkänd. Trafikanordningsplanen ska lämnas i god tid, minst 15 arbetsdagar, före arbetets start och vara fullständigt ifylld. Uppgifter om fastställd start- och sluttid, aktuell entreprenör, utmärkningsansvarig och ansvarig arbetsledare ska anges.

Vid avstängning utsätts oskyddade trafikanter för stora risker när de hänvisas ut i trafiken. Särskilt utsatta grupper är barn, äldre och funktionshindrade. Detta ska uppmärksammas. När en gångbana stängs av ska särskilda åtgärder vidtas så att synskadade personer kan känna avstängningsanordningen med käppen och att rörelsehindrade personer kan ta sig förbi.

En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävningen.
Om trafikavstängningar inte är utförda enligt anvisningarna har C4 Teknik rätt att avbryta arbetet.

Alla arbeten ska utföras enligt SKL:s rekommendationer, detaljer hittar du under den relaterade informationen

Under veckorna 24 – 31, respektive vecka 46 - 10 tillåts arbeten bara i undantagsfall. Pågående arbeten ska vara återställda under dessa perioder.

Sökande kan faktureras för utfört arbete på kommunägd mark.

Du kan behöva polistillstånd

Observera att det kan krävas polistillstånd för att använda allmän plats.
Läs mer om polistillstånd på polisens webbplats 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.