Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll och den ansvarige kallas väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

Kommunen är väghållare för gågatorna i centrala Kristianstad.
Kommunen är väghållare för gågatorna i centrala Kristianstad.

Staten är genom Trafikverket den största väghållaren i Sverige. Kommunerna runt om i landet är i sin tur stora väghållare och Kristianstads kommun ansvarar och sköter cirka 70 mil vägnät inom kommungränsen. Generellt ser väghållningen ut så här i kommunen:

 • Större vägar och genomfartsleder
  Väghållare: Trafikverket
  Ex. E22, väg 21, väg 118 etc.

 • Gator och vägar i tätbebyggda områden
  Väghållare: Kristianstads kommun
  Ex. gatorna i innerstaden, de flesta villagatorna i basorterna etc.

 • Mindre gator och vägar i mindre samhällen och på landsbygd
  Väghållare: Enskild (privat eller samfällighet)
  Ex. vägar i sommarstugeområden, mindre vägar på landsbygd

 • Gång- och cykelvägar
  Väghållare: Kristianstads kommun
  Ex. gång- och cykelleder mellan orterna, dock ej längs Trafikverkets vägar.

Ett väghållningsansvar kan skifta längs en väg. Det är vanligast att ansvaret i så fall övergår till annan väghållare vid korsningar.

Vägbidrag till privata/enskilda väghållare

Privata/enskilda väghållare kan ansöka om statligt eller kommunalt bidrag för skötseln av sina vägar. Förutsättningarna för statligt vägbidrag hittas på Trafikverkets webbplats, under relaterad information. Erhåller man statligt vägbidrag, så betalas även kommunalt bidrag ut automatiskt. För det kommunala bidraget förutsätts att den aktuella vägen:

 • Huvudsakligen betjänar en bostad med personer skrivna på adressen
 • Hålles i farbart skick för fordonstrafik
 • Inte är avstängd för allmänheten
 • Är minst 400 meter
 • Har en privatperson, juridisk person eller ideell organisation som ansvarar för att underhållet utförs och inlämnat ansökan om bidrag med erforderliga uppgifter till kommunen.

Bidragsbeloppet uppgår till 3 kronor per meter (2018), det justeras varje år enligt index från Trafikverket och bidrag lämnas inte för de första 200 metrarna.

Ansökan om kommunalt vägbidrag

Nya ansökningar görs på e-tjänsten under relaterad information. Ansökan gäller för innevarande år. Har du ansäkt om bidrag för din väg föregående år, så behöver du inte fylla i e-tjänsten det nästkommande året. Du finns i vårt register och kommer att bli kontaktad brevledes under november månad varje år. Formuläret som skickas ut ska vara kommunen tillhanda innan årsskiftet. Bidraget betalas ut i februari året därpå.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Läs mer

Nationella vägdatabasen

I nationella vägdatabasen på Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om landets olika gator och vägar, bland annat vem som är väghållare och därmed ansvarar för drift och underhåll.

Läs mer