Kommunen är väghållare för gågatorna i centrala Kristianstad.
Kommunen är väghållare för gågatorna i centrala Kristianstad.

Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Den som har det ansvaret kallas för väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

Staten är genom Trafikverket den största väghållaren i Sverige. Kommunerna runt om i landet är i sin tur stora väghållare och Kristianstads kommun ansvarar och sköter cirka 70 mil vägnät inom kommungränsen. Generellt ser väghållningen ut så här i kommunen:

 • Större vägar och genomfartsleder
  Väghållare: Trafikverket
  Ex. E22, väg 21, väg 118 etc.

 • Gator och vägar i tätbebyggda områden
  Väghållare: Kristianstads kommun
  Ex. gatorna i innerstaden, de flesta villagatorna i basorterna etc.

 • Mindre gator och vägar i mindre samhällen och på landsbygd
  Väghållare: Enskild (privat eller samfällighet)
  Ex. vägar i sommarstugeområden, mindre vägar på landsbygd

 • Gång- och cykelvägar
  Väghållare: Kristianstads kommun
  Ex. gång- och cykelleder mellan orterna, dock ej längs Trafikverkets vägar.

Ett väghållningsansvar kan skifta längs en väg. Det är vanligast att ansvaret i så fall övergår till annan väghållare vid korsningar.

Kommunalt bidrag till enskilda vägar

Enskilda väghållare kan ansöka om kommunalt bidrag för skötseln av sina vägar. Bidrag förutsätter att den aktuella vägen:

 • Huvudsakligen betjänar en bostad med personer skrivna på adressen
 • Hålles i farbart skick för fordonstrafik
 • Inte är avstängd för allmänheten
 • Har en privatperson, juridisk person eller ideell organisation som ansvarar för att underhållet utförs och inlämnat ansökan om bidrag med erforderliga uppgifter till kommunen.

Bidraget utbetalas årligen i efterskott. Kommunen kan helt eller delvis avslå en bidragsansökan om villkoren ovan inte längre uppfylls. Det finns två bidragstyper:

 1. Kommunalt bidrag till enskild väg med statsbidrag
  Till statsbidragsberättigade enskilda vägar lämnas även ett årligt kommunalt bidrag. Beräkningen görs av Trafikverket och ansökan sker enklast genom deras hemsida. Det kommunala bidraget betalas ut automatiskt på våren året efter Trafikverkets beslut om bidragets storlek. Summan av de båda bidragen ska tillsammans täcka den beräknade årliga underhållskostnaden av vägen.
 2. Kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag
  Väghållare utan stadsbidrag med vägar längre än 400 meter kan ansöka om årligt underhållsbidrag från kommunen. Bidragsbeloppet uppgick 2016 till 2,70 kr/m och justeras varje år enligt index från Trafikverket. Kommunalt bidrag lämnas ej för de första 200 metrarna av vägen. Ansökan görs på ansökningsblankett för kommunalt bidrag enskild väg. Ny ansökningsblankett skickas sedan ut årligen på hösten. När denna återsänts, betalas sedan bidraget ut nästkommande februari.

Beslutet för de kommunala bidragen togs i kommunfullmäktige 1982-05-11 (§112) och reviderades senast 1997-11-18 (§226).

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.