Gräva och schakta: Tillstånd

För att få utföra grävarbete eller schakta på kommunens mark krävs tillstånd från oss. Påverkas trafiken eller parkeringar av arbetet behöver du också göra en trafikanordningsplan. Ansökan om grävtillstånd görs i en e-tjänst, Geomatikk. Ansökan om trafikanordningsplan görs enligt anvisningar nedan.

En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävningen.
En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävningen.

Grävtillstånd

För att få gräva i kommunens mark och gator krävs ett grävtillstånd. Senast 15 arbetsdagar innan planerad arbetsstart ska en ansökan om grävtillstånd skickas in. Ansökan görs via en e-tjänst, Geomatikk. Arbetets lokalisering ska tydligt och detaljerat framgå av ansökan. För att underlätta handläggningen får du gärna skicka in en karta över grävningen i DWG/DXF-format eller KMZ/KML-format, Sweref 99TM och Sweref 99 1330. Kommunen kan komma att begära in en komplettering i form av en digital fil om denna inte finns med i den urpsrungliga ansökan. 

Efter avslutad grävning ska du skicka in en slutrapport/kvalitetsdokumentation, detta gör du också via Geomatikks kundportal i samma ärende som grävansökan ligger i.

För varje grävtillståndsansökan tar kommunen ut en avgift, en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en administrativ avgift om 3000 kr. Den rörliga delen baseras på hur mycket du gräver och var du gräver. För mer information, se taxan under relaterad information.

Trafikanordningsplan

Om du ska utföra ett arbete som kräver att du helt eller delvis behöver stänga av en trottoar, en väg eller en eller flera parkeringsplatser måste du även göra en trafikanordningsplan. Det kan till exempel vara en grävning eller ett arbete på en fasad som kräver ställningar eller lift. Även för nöjes- och idrottsevenemang som påverkar trafik och parkeringsplatser krävs en trafikanordningsplan, eller TA-plan som den ofta kallas. Ansökan om trafikanordningsplan ska skickas in senast 15 dagar innan arbetet påbörjas.

I ansökan ska du bifoga en tydlig karta med skyltutmärkning, arbetsområde, eventuell omledning (eller annan trafikreglering) och aktuell avstängning. Berör ditt arbete p-platser, busshållplatser eller busskörvägar är det extra viktigt att dessa märks ut tydligt.

Om du behöver sätta upp skyltar kan du välja att ombesörja detta själv. Skyltar du själv, så förbinder du dig att utföra det i enlighet med den trafikanordningsplan du har fått godkänd. Du kan också välja att låta kommunen ombesörja skyltningen, då mot ett självkostnadspris.

Arbetet ska utföras enligt Trafikverkets rekommendationer för skyltning. Skyltningsansvarig ska ha med sig trafikanordningsplanen på arbetsplatsen.

Så här ansöker du

Grävtillstånd

Du ansöker om grävtillstånd via en e-tjänst, i Geomatikks Kundportal. Första gången behöver du skapa ett konto. Genom detta konto kan du sedan se och följa alla dina ansökningar.

Ansökningar om grävtillstånd ska vara inlämnat senast 15 arbetsdagar innan arbetet påbörjas.

Under relaterad information finns en handledning för hur ansökningar görs i e-tjänsten. För support gällande e-tjänsten, kontakta geoansokan@geomatikk.se eller 026-12 35 00.

Trafikanordningsplaner

Ansökningar om trafikanordningsplaner söks genom att fylla i blanketten ”Trafikanordningsplan”, som du hittar under e-tjänster. Du ska också bifoga skyltutmärkningsplan och översiktskarta. Ansökan skickas in till tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Trafikanordningsplaner ska vara inlämnat senast 15 arbetsdagar innan arbetet påbörjas, 20 dagar om kollektivtrafik påverkas.

Akuta arbeten

Om du behöver utföra ett arbete som är akut och som kräver en trafikanordningsplan ska denna skickas till trafik@kristianstad.se. Mailet ska innehålla när arbetet utförs, var det utförs samt en karta som visar skyltutmärkning, arbetsområde, eventuell omledning etc.

Du kan behöva polistillstånd

Observera att det kan krävas polistillstånd för att använda allmän plats.
Läs mer om polistillstånd på polisens webbplats 

Vanliga frågor

  • Varför behövs en trafikanordningsplan?

    Kommunen är väghållare och ansvarar därmed för vägnätets och de allmänna platsernas tillgänglighet och funktion. TA-planerna behövs för att vi ska kunna säkerställa att arbeten inte krockar med varandra, att omledning av trafiken hanteras på ett säkert och korrekt sätt, samt att vi inte skapar onödiga framkomlighetsproblem som enkelt hade kunnat undvikas.

  • I ansökan nämns "Utmärkningsansvarig", vad betyder det?

    Utmärkningsansvarig är den som ansvarar för utmärkningen/skyltningen på platsen. Det kan vara samma person som arbetsledaren/projektledaren, med det måste alltid finnas någon på plats som är angiven som ansvarig för skyltningen.

    Det finns särskild utbildning för utmärkningsansvariga och om den ansvarige har sådan utbildning så ska det anges på ansökan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.