Tillstånd och regler

Det finns tillfällen då användningen av offentlig plats kräver tillstånd. Det gäller exempelvis för att bygga en uteservering utanför ett café, eller för att ställa upp en matvagn.

Du ansöker om tillstånd att använda allmän/offentlig plats hos polisen, som gör en lämplighetsbedömning. Om polisen själva inte har någon invändning så blir nästa steg att tillfråga markägaren om denne har någon invändning mot den aktuella ansökan. Processen gäller oavsett vem som är markägare.

För mark som kommunen äger finns det olika riktlinjer och priser för olika typer av användning. Priserna hittar du i taxan för användning av offentlig plats som finns under Relaterad information.

Torghandel

Vill du ansöka om att bedriva torghandel på kommunal mark gör du så här:

Lilla Torg 

För torghandel på Lilla Torg behövs inte tillstånd från polisen, men du behöver ett avtal med kommunen. All information om torghandel på Lilla Torg hittar du här.

Övriga torg i kommunen

 1. Kontakta C4 Teknik för diskussion om plats och utformning av din försäljningsyta.
 2. Skicka in  "Ansökan om användning av offentlig plats" till polisen.
 3. När du fått ditt polistillstånd kan du påbörja din torghandel.

Observera att det finns torg som inte är kommunal mark.

Uteserveringar

Vill du ansöka om att anlägga en uteservering i anslutning till din restaurang eller café gör du så här:

 1. Markera placeringen för uteserveringen på en karta. Tips! Du kan använda ritfunktionen i kommunens kartverktyg och spara som antingen en bild eller en pdf.
 2. Gör en skiss med mått på hur du har tänkt dig att uteserveringen ska placeras, möbleras och utformas.
 3. Skicka din karta och skiss till trafik@kristianstad.se.
 4. När du fått återkoppling från kommunen att utformningen är godkänd, kan du skicka in blanketten "Ansökan om användning av offentlig plats" till polisen. Tips! Du kan använda samma karta och skiss som bilaga. 
 5. När du fått ditt polistillstånd kan du påbörja att iordningställa din uteservering.

Matvagnar och foodtrucks

En matvagn är en servering på släpvagn utan egen framdrift. En foodtruck är en liten lastbil med tillrednings- och försäljningsutrymme inuti.

Om man vill ställa upp en matvagn eller foodtruck gör man så här:

 1. Hitta en plats som är lämplig ur säkerhets- och försäljningssynpunkt och tag reda på vem som är markägare. Kommunens medborgarcenter kan hjälpa dig med markägaruppgifter.
 2. Om marken är kommunal, tag del av bestämmelserna för matvagnar och foodtrucks, som finns under relaterad information och gå vidare i denna lista. Om det är annan markägare, kontakta istället denne för vidare information.
 3. Markera placeringen på en karta. Tips! Du kan använda ritfunktionen i kommunens kartverktyg och spara som antingen en bild eller en pdf.
 4. Skicka in blanketten "Ansökan om plats för matvagn/foodtruck" under relaterad information (med bilagd karta), till kommunen via e-post.
 5. När du har fått godkänt från kommunen på din ansökan, kan du lämna in en ansökan om användning av offentlig plats hos Polisen. De kontaktar i sin tur kommunen för yttrande.
 6. När du fått ditt polistillstånd kan du påbörja din verksamhet på platsen.

Bra att veta...

 • Polistillståndet betalar du när du ansöker hos dem. Kommunens avgift faktureras i efterhand.
 • En del miljöer är kulturhistoriskt värdefulla eller känsliga för påverkan, så kommunen kan komma att avslå sådana placeringsförslag.
 • Platserna tilldelas efterhand som önskemålen inkommer och finns det redan en matvagn på platsen har ägaren till den förtur till platsen vid ny ansökan.

Behövs trafikanordningsplan?

Om din ansökan till polisen för användning av offentlig plats berör hel eller delvis avstängning av gata, väg eller parkeringsplats behöver du även fylla i en trafikanordningsplan och få denna godkänd av kommunen innan platsen tas i anspråk.

Så här ansöker du om trafikanordningsplan

 • Fyll i hela blanketten för trafikanordningsplan.
 • Rita tydligt och detaljerat på karta, där arbetsområde, eventuell omledning, avstängning, eller annan trafikreglering tydligt framgår. Berör arbetet p-platser, busshållplatser, eller busskörvägar är det mycket viktigt att dessa märks ut tydligt.
 • Ansökan och karta skickas till C4 Teknik via e-post senast två veckor innan arbetets start. OBS! Vid större arbeten som rör till exempel busstrafik ska ansökan inkomma senast tre veckor innan.
 • Sökanden faktureras för eventuell trafikreglering.
 • Arbetet ska sedan utföras enligt de rekommendationer som finns i SKL:s handbok (extern länk),  exempel för skyltning.

Akuta arbeten

Vid akuta arbeten ska arbetet anmälas och redovisas genom inlämnande av trafikanordningsplan i efterhand.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.