994 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Högre vatten i Helge å

Just nu är vattnet högt i Helge å och vattnet ser ut att fortsätta ligga kring + 2 meter vid Barbacka. Ännu visar inte prognosen att vattennivåerna utgör hot mot den samlade bebyggelsen, men kommunen följer utvecklingen noggrant och har redan vidtagit åtgärder.

2020-02-25 16:06:42

Planprocessen

För att vårt samhälle ska fungera krävs en medveten stadsplanering och i en planprocess har du vid flera tillfällen möjlighet att påverka planeringen genom att lämna dina synpunkter.

2020-02-25 15:35:43

Så kan du påverka

Om någon vill utföra en åtgärd, till exempel bygga bostäder, som inte är möjlig utifrån gällande detaljplan eller på grund av att detaljplan saknas, så finns möjlighet att ansöka om planbesked.

2020-02-25 15:34:51

Sotning

Det vi brukar benämna sotning, består av två olika verksamheter – sotning och brandskyddskontroll. Sotning innebär att rengöra pannor och eldstäder för att minska risken för brand och soteld. Brandskyddskontroll görs för att upptäcka fel och brister innan brand uppstår.

2020-02-25 13:09:33

Sota själv

Du kan få tillstånd till att sota själv, om du kan sota på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. Du ansöker om detta hos räddningstjänsten. Om du sotar själv, måste du dokumentera varje sotningstillfälle i en sotningsjournal.

2020-02-25 13:08:28

Nominera din kandidat till miljöpriset 2019

Vem tycker du ska tilldelas Kristianstads kommuns miljöpris 2019? Priset delas ut till den eller de som har gjort stora insatser inom miljöområdet. Nominera din kandidat till senast den 15 mars.

2020-02-24 12:11:30

Ombyggnationer i vägnätet

Här kan du läsa om pågående ombyggnationer i kommunens väg- och gatunät.

2020-02-24 08:53:59

Avlopp

I de kommunala avloppsreningsverken tar vi hand om och renar avloppsvattnet från hushåll. Avlopp från industrier kan tas emot genom särskilda avtal. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

2020-02-24 08:52:57

Glokala Sverige

2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Under året har tagits fram kommunikationsmaterial i samverkan med våra sju pilotdeltagare där Kristianstads kommun var en av deltagarna.

2020-02-24 08:49:11

Samrådsmöten om översiktsplanen för Kristianstad

Är du intresserad av vår långsiktiga planering för Kristianstad? Då är du välkommen på något av våra samrådsmöten i slutet av februari. Där kan du prata med politiker och tjänstepersoner och lämna synpunkter på förslaget till ändring av översiktsplanen för staden.

2020-02-21 15:41:38