1020 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Fastigheter, tillgång till mark

Har du planer på att bygga ut bredband där du bor eller arbetar du med bredbandsutbyggnad? När du ska gräva ner ledningar i marken måste du ha rätt att använda marken eller tillstånd från fastighetsägarna.

2020-07-13 08:45:17

Servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar

En rättighet i form av servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning innebär rätten att använda någons fastighet på ett viss sätt. Till exempel är det vanligt att få rätt att ta väg, vatten, avlopp eller ledning över någon annans mark.

2020-07-13 08:41:43

Adressättning

Kommunen ansvarar för adressättning på alla bebyggda fastigheter. Adressfrågor hanteras av miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Här hittar du också information om vad lägenhetsnummer och lägenhetsregistret är.

2020-07-13 08:41:03

Ansökan om lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättningen påbörjas genom att behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare ansöker om förrättning hos lantmäteri-myndigheten.

2020-07-13 08:39:53

Förrättning, avstyckning

En lantmäteriförrättning innebär att fastighetsindelningen ändras eller att rättigheter skapas för olika ändamål. Genom förrättning kan vi även lösa frågor kring gemensamma behov samt utreda oklarheter kring ägande och gränser.

2020-07-13 08:37:54

Husdjur och djurhållning

Att ha djur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar.

2020-07-13 08:06:25