Din sökning på farligt avfall gav 14 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Avfall: Mellanlagring av farligt avfall: Anmälan, blankett

Om du tillfälligt ska lagra farligt avfall måste detta anmälas till kommunen.

2019-03-25 13:48:07

Farligt avfall

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier och bekämpningsmedel.

2020-04-21 08:36:15

Farligt avfall

Färg, rengöringsmedel, lösningsmedel, olja – mycket av det vi använder är farligt. Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa, om det slängs på fel plats. Därför är det viktigt att du sorterar ut och lämna ditt farliga avfall på bemannade återvinningscentraler.

2020-03-27 07:49:12

Miljöfarlig verksamhet: Bilaga avfallsbehandling

Verksamheter som behandlar avfall kan behöva ange uppgifter enligt ny förordning vid anmälan

2019-06-18 11:37:58

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

2020-02-04 08:05:12

Avfall och återvinning

Som företagare ansvarar du också för ditt avfall. Här finns information om vad som gäller för avfallshantering, återvinning, källsortering med mera.

2020-03-27 07:48:31

Avfall och återvinning

Det är viktigt att avfallet hanteras klokt så utsläppen i luften och vattnet minskar. Du kan själv bidra genom att sortera ditt avfall. Renhållningen Kristianstad är vårt renhållningsbolag.

2020-04-14 08:04:26

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan vara anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller till exempel om du hanterar stora mängder farliga kemikalier. Det kan också vara om du har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luften eller till vatten.

2020-04-29 10:14:21

Egenkontroll

Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller. Som hur kemikalier och avfall ska hanteras så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Det kallas för egenkontroll.

2020-03-12 09:12:25

Bilaga_avfallsbehandling (344 KB)

Bilaga till anmälan om miljöfarlig verksamhet för verksamheter som behandlar avfall

2019-06-18 11:34:14