Din sökning på farligt avfall gav 18 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

Avfall: Mellanlagring av farligt avfall: Anmälan, blankett

Om du tillfälligt ska lagra farligt avfall måste detta anmälas till kommunen.

2019-03-25 13:48:07

Farligt avfall

Färg, rengöringsmedel, lösningsmedel, olja – mycket av det vi använder är farligt. Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa, om det slängs på fel plats. Därför är det viktigt att du sorterar ut och lämna ditt farliga avfall på bemannade återvinningscentraler

2021-11-29 10:36:07

Farligt avfall

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier och bekämpningsmedel.

2022-04-27 17:37:31

Miljöfarlig verksamhet: Bilaga avfallsbehandling

Verksamheter som behandlar avfall kan behöva ange uppgifter enligt ny förordning vid anmälan

2019-06-18 11:37:58

Arkiverad Nytt system för rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall uppkommer eller hanteras rapportera in uppgifter om avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

2021-08-25 14:39:22

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

2022-04-27 17:37:07

Avfall och återvinning

Som företagare ansvarar du också för ditt avfall. Här finns information om vad som gäller för avfallshantering, återvinning, källsortering med mera.

2022-04-27 17:36:49

Avfall och återvinning

Det är viktigt att avfallet hanteras klokt så utsläppen i luften och vattnet minskar. Du kan själv bidra genom att sortera ditt avfall. Renhållningen Kristianstad är vårt renhållningsbolag.

2022-07-05 15:16:09

Hantering av kemiska produkter

Du som driver en verksamhet ansvarar för att dina kemikalier hanteras och förvaras på ett säkert sätt och att utsläppen från verksamheten inte skadar människors hälsa eller miljön.

2022-02-15 15:10:21

Kristianstads Renhållnings AB

Renhållningen Kristianstad är ett helägt kommunalt bolag med uppgift att samla upp, bearbeta och i vissa fall sälja avfall i Kristianstads kommun. Återvinna, källsortera, samla in och ta hand om miljöfarligt avfall är också viktiga uppgifter.

2022-04-07 04:00:23