9876 träffar.

Sortera efter datum eller relevans.

SVU - samverkan vid utskrivning

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

2022-07-04 07:49:10

Kunskap och kompetens

Att arbeta med människor med olika former av intellektuella funktionsnedsättningar, vars beteenden utmanar omgivningen ställer stora krav på kunskap, engagemang, inlevelseförmåga, bemötande, samarbete och uthållighet.

2023-01-27 15:19:29

Aktivitetsbeskrivningar

I ett personcentrerat arbetssätt kan behov finnas av att förtydliga en aktivitet i genomförandeplanen på en detaljerad nivå. I en aktivitetsbeskrivning förtydligas tillvägagångssätt och samspel mellan personal och kund i en aktivitet i syfte att skapa delaktighet och självständighet för kund.

2022-10-05 14:16:27

Kartläggning av beteende

Kartlägg och analysera beteende för att se mönster och trender. Detta ger ett underlag för att individanpassa arbetssätt och metoder i syfte att förebygga utmanande beteende.

2022-12-05 11:36:13

Dubbelbemanning

Rutinen är aktuell när omvårdnadspersonal behöver vara två vid ett eller flera moment hemma hos kunden.

2022-11-22 09:01:57

Privata medel hemtjänst

Det som beskrivs nedan är att betrakta som ett förtydligande gällande Privata medel och ordinärt boende/hemtjänst. I huvuddokumentet finns beskrivet bland annat kontaktmannens uppdrag och ansvar samt hur redovisningen i kassabok skall ske.

2022-04-25 10:03:03

Vägledning till medarbetare

Vägledningen beskriver medarbetarnas ambitionsnivå i utförandet av hemtjänstinsatser. Vi arbetar med kunden i centrum och ett rehabiliterande förhållningssätt. Kundens önskemål samt biståndshandläggarens utredning ligger till grund för verkställighet och genomförandeplan.

2022-09-05 11:33:28