Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänst avgörs främst av vilka insatser du får samt vilka inkomster och hyres-/bostadskostnader du har. För att vi ska kunna debitera rätt avgift behöver du skicka in uppgifter om detta.

Du lämnar uppgifter om dina inkomster på en inkomstblankett. Väljer du att inte lämna inkomstuppgifterfår du betala full avgift.

I avvaktan på att inkomstblanketten kommer in till omsorgsförvaltningen debiteras du full avgift som ny kund. I början av året behöver du fylla i en ny inkomstblankett med uppgifter som gäller innevarande år. 

Om vi har dina inkomstuppgifter vid flytt till vård– och omsorgsboende så ligger dessa till grund för avgifterna. 

För gifta räknas inkomsterna samman och delas därefter i två lika delar. Avgifterna beräknas därefter på den delade inkomsten. För sambor beräknas avgifterna på den enskildes inkomst.

Du är skyldig att meddela om dina inkomster skulle förändras. 

Så här beräknas avgiften

+ Nettoinkomst (Inkomst efter skatt)
+ Bostadstillägg (Beräknas som inkomst. Ansökan sker hos Pensionsmyndigheten.)
– Minimibelopp (Sätts utifrån årets prisbasbelopp. Ska täcka normala personliga omkostnader).
– Bostadskostnad/hyra
______________________________________________________________________________________________________________
= Avgiftsutrymme (Det högsta belopp du betalar per månad upp till maxtaxan, exklusive råvarukostnad för mat.)

 

Du kan ansöka om tillägg till minimibeloppet om du har varaktigt ökade levnadskostnader som motiverar ett högre minimibelopp till exempel större utgifter för sjukresor, rehabilitering etcetera.

Du hittar svar på vanliga frågor om avgiften nedan. Du är också välkommen att kontakta en avgiftshandläggare.

 

Vanliga frågor

  • Måste jag fylla i blanketten med inkomstuppgifter?

   Ja, du behöver uppge inkomster och övriga uppgifter på blankettten så att vi kan beräkna vilken avgift du ska betala. Om vi inte får in dessa uppgifter från dig debiteras du den högsta avgiften. På inkomstblanketten finns möjlighet att markera att du inte vill lämna uppgifter om dina ekonomiska förhållanden och accepterar då att betala full avgift enligt kommunens taxa.

  • Vilka inkomster räknar ni med?

   Din avgift beräknas på aktuella bruttoinkomster minus skatt, uträknad enligt skattelagstiftningens regler för innevarande år. En schablonberäknad kyrkoavgift, beräknad efter den högsta kyrkoavgiften i Kristianstads kommun, ingår i skatteberäkningen. Som inkomst räknas överskott av inkomster i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital som är skattepliktiga enligt inkomstskatte-lagstiftningen. Här räknas även bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och bostadsbidrag som inkomster. Dessutom räknas även vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige, bland annat stipendier samt utländsk inkomst och pension. Vi tar däremot inte hänsyn till kapitalvinster (reavinster) som härrör från försäljning av egen bostadsfastighet. Mer information finns i anvisningarna hur man fyller i inkomstblanketten.

  • Hur beräknas avgift för makar och sammanboende?

   För makar räknas inkomsterna, inklusive bostadstillägg, samman och delas därefter i två lika delar. Avgifterna beräknas därefter på den delade inkomsten. För sambor beräknas avgifterna på var och ens egen inkomst.

  • Påverkar förmögenheten min avgift?

   Förmögenheten i sig påverkar inte avgifter och ersättningar. Däremot räknas avkastning av förmögenhet (till exempel från bankmedel, aktier, fonder och obligationer) som inkomst. Avkastning av förmögenhet beräknas enligt de kontrolluppgifter som finns tillgängliga i början av varje år. Denna avkastning, beräknad efter skatteavdrag, fördelas över det innevarande årets månader med lika stor andel varje månad.

  • Hur mycket får jag själv behålla av mina inkomster?

   Lagstiftningen anger att varje kund ska ha kvar ett minimibelopp för sina personliga omkostnader. För personer 61 år och äldre är detta belopp år 2019 5 249 kronor/månad för ensamstående och 4 435 kronor/månad för vardera maken/sambon som delar bostad. För personer 60 år och yngre är summan 5 774 kronor/månad för ensamstående och 4 879 kronor/månad för vardera maken/sambon. Även barn i samma hushåll har fastställda minimibelopp.

  • Hur får jag reda på vad jag ska betala?

   Vid varje beslut som gäller beräkning av inkomster, förbehållsbelopp, avgiftsutrymme och avgifter utfärdas ett avgiftsbeslut  som undertecknas av avgiftshandläggaren och skickas till kunden. I detta framgår alla uppgifter om hur din inkomst beräknats och vilka avgifter som ska betalas. Om något händer som medför att dina avgifter förändras kommer ett nytt avgiftsbeslut att fattas och skickas till dig.

  • Vad innebär högkostnadsskyddet (maxtaxan)?

   Enligt Socialtjänstlagen får de sammanlagda avgifterna för beviljade insatser under 2019 inte överstiga 2 089 kronor/månad. Högkostnadsskyddet omfattar i Kristianstads kommun insatserna hemtjänst (personlig omvårdnad och serviceinsatser), trygghetslarm, larminstallation, korttidsboende omsorg, trygghetsboende omsorg, dagverksamhet omsorg, hemsjukvård, distributionskostnad för matleverans samt avlösning (Avgiftsfri avlösning, 10 timmar/månad, är även i fortsättningen avgiftsfri).

  • Hur beräknar man avgiften?

   Exempel:

   + Nettoinkomster (vi gör skatteberäkningen) +7 400
   + Bostadstillägg (från Pensionsmyndigheten) + 3000
   - Minimibelopp (enligt Socialtjänstlagen) - 5 249
   - Tillägg till minimibelopp (måste ansökas om) - 250
   - Hyra/Bostadskostnad - 4 133
   = Avgiftsutrymme = 768

   Det framräknade avgiftsutrymmet, upp till och med högkostnadsskyddet, är det högsta belopp som du per månad behöver betala i avgifter för de insatser som nämns ovan. I avgiftsberäkningen ingår att du ska ha kvar medel så att du kan betala din hyra/bostadskostnad. Om det vid beräkning framkommer att avgiftsutrymmet blir mindre än noll kronor kommer ingen avgift att debiteras.

  • Kan jag få lägre avgift om jag har stora utgifter?

   Har du speciella behov som motiverar ett högre förbehållsbelopp än 5 249 kr/månad (4 435 kr/månad för personer som delar bostad) kan du efter ansökan erhålla ett individuellt tillägg. Det kan till exempel gälla om du har stora utgifter för sjukresor, rehabilitering eller om du har kostnader för god man eller underhållsbidrag för barn. Gemensamt för alla ansökningar om tillägg till minimibeloppet är att de måste åtföljas av giltiga intyg från till exempel överförmyndare, försäkringskassa, domstol eller läkare. Ansökningsblankett med anvisningar finns hos avgiftshandläggaren.

  • När kommer räkningen?

   Räkningen är kunden tillhanda drygt en månad efter insatsmånadens slut. Den ska vara betald efter ytterligare en månad, det vill säga två månader efter insatsmånadens slut.

  • Hur kan jag betala räkningen?

   Använd gärna autogiro för att undvika försenade betalningar. Med autogiro får du hem räkningen så du kan se vad som ska betalas och beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Blankett för anmälan om autogiro finns att beställa hos avgiftshandläggarna eller på kommunens hemsida där du väljer E-tjänster. Under rubriken Omsorg och hjälp väljer du autogiro. Där kan du fylla i och skriva ut blanketten, som därefter skickas till Kristianstads kommun. Det är även möjligt att erhålla räkningen som e-faktura. Ta kontakt med din bank för att anmäla dig till detta.

  • Vad händer om jag betalar för sent?

   Påminnelse angående ej betald räkning skickas ut 7–13 dagar efter förfallodagen och därefter inkassokrav senast 14 dagar efter påminnelsens utskick. Vid försenad betalning debiteras ränta. Inkassokrav medför att en kravavgift om 180 kronor debiteras. 

   Vid dödsfall är dödsboet ansvarigt för att begära att ett eventuellt autogiromedgivande återkallas hos den avlidnes bank. Inbetalning som gjorts efter dödsfallet återbetalas inte. 

    

  • Vad gör jag om jag inte får någon räkning?

   Kontakta ansvarig avgiftshandläggare för att ta reda på orsaken till att du inte har fått någon räkning. Enligt lagstiftningen (konsumenttjänstlagen och preskriptionslagen) ska betalning för utförda tjänster betalas när den som har levererat tjänsten begär det men efter tre år förfaller denna möjlighet. Omsorgsförvaltningen har alltså möjlighet att begära retroaktiv betalning för utförda insatser.

  • Påverkas mina kostnader för hemförsäkring?

   Bor man i en bostad som andra har tillgång till, till exempel genom hemtjänst eller i ett äldreboende, så kräver försäkringsbolagen ofta att man utökar sin hemförsäkring med en tilläggsförsäkring. Om man väljer bort detta tillägg ersätts ofta inte skador och stölder som sker i bostaden. Som kund uppmanas du därför att kontakta ditt försäkringsbolag för att diskutera vilka konsekvenser det får för försäkringen om du lånar ut nyckel till bostaden samt för att försäkra dig om att din hemförsäkring är anpassad till dina behov och förhållanden.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.