Vad kostar det?

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du avgift för hyra, hemtjänst och matabonnemang. Årets avgifter framgår av "Prisbilaga avgifter".

Hyra

Hyran fastställs enligt hyreslagen och varierar för varje lägenhet. Hyresnivån förändras i takt med hyresförändringar hos AB Kristianstadsbyggen. Hyran börjar debiteras från och med den dagen du tackar ja till den inflyttningsklara lägenheten. Hyran är inte inkomstbaserad och måste därför alltid betalas.

Hemtjänst

Du betalar för vård, service och omsorg samt den sjukvård som ges av sjuksköterskor på boendet. Det är din personliga inkomst som avgör vilken avgift som du kommer att debiteras. Avgiften kan högst uppgå till maxtaxan. Hemtjänst börjar debiteras från och med inflyttningsdagen.

Matabonnemang

Matabonnemanget omfattar frukost, lunch, mellanmål samt kvällsmat. Råvarukostnaden är inte inkomstbaserad och måste därför alltid betalas. Tillredningskostnaden betalas endast om du har något avgiftsutrymme kvar att utnyttja när övriga avgifter betalats. Maten börjar debiteras från och med inflyttningsdagen.

Avstå vissa måltider

Ta kontakt med enhetschefen på boendet om du vill avstå från någon måltid från matabonnemanget.

Dubbel boendekostnad

Om du vid inflyttning till vård- och omsorgsboende fortfarande har kostnader för din gamla bostad, kan du ansöka om jämkning för dubbel bostadskostnad. Ansökningsblanketten finns hos Medborgarcenter och på www.kristianstad.se. Ansökan måste ha kommit till oss inom fyra månader från att du tackat ja till lägenheten. Beviljad jämkning dras på kommande fakturor.

Hemmavarande make/maka/sambo

När den ena parten flyttar till ett vård- och omsorgsboende räknas hemmavarande makes/makas/sambos eventuella underskott in i beräkningen under förutsättning att inkomstuppgifter har lämnats.

Avflyttning

När du flyttar från din lägenhet i vård- och omsorgsboendet debiteras hyra till och med den dag som slutstädning skett. Vid flyttning mellan vård- och omsorgsboende sker ingen dubbeldebitering. Du eller din företrädare är ansvariga för att slutstädning sker. Samma regler gäller vid dödsfall.

Avdrag vid frånvaro

Om du ska vara frånvarande måste det meddelas till boendet minst sju dagar i förväg. Detta gäller inte vid sjukhusvistelse. Avdrag för hemtjänst och mat sker från och med första frånvarodagen till och med dagen före återkomsten. Inget frånvaroavdrag på hemtjänstavgiften görs vid frånvaro del av dag.

Inkomstuppgifter

Din avgift baseras på dina inkomster om du väljer att lämna några. Du lämnar uppgifter om dina inkomster på en inkomstblankett. Väljer du att inte lämna inkomstuppgifter, accepterar du full avgift enligt kommunens taxa. 

I avvaktan på att inkomstblanketten kommer in till omsorgsförvaltningen debiteras du full avgift som ny kund. I början av året behöver du fylla i en ny inkomstblankett med uppgifter som gäller innevarande år. 

Om vi har dina inkomstuppgifter vid flytt till vård– och omsorgsboende så ligger dessa till grund för avgifterna. Om du tidigare har valt att inte lämna dina inkomstuppgifter finns inkomstblanketten hos Medborgarcenter och på www.kristianstad.se.

För gifta räknas inkomsterna samman och delas därefter i två lika delar. Avgifterna beräknas därefter på den delade inkomsten. För sambor beräknas avgifterna på den enskildes inkomst.

Det är din skyldighet att inkomma med nya uppgifter om dina inkomster skulle förändras. Om du eller din företrädare medvetet eller av slarv meddelar oriktiga uppgifter och dessa leder till en felaktig avgift ska retroaktiv återbetalning ske om felet inte är av mindre betydelse.  

Faktura

Fakturan gällande vård– och omsorgsboende är dig tillhanda omkring den 20:e varje månad och avser månaden innan. För dig som bor i eget boende kommer fakturan omkring den 5:e varje månad och avser insatser som utfördes två månader innan.

Om fakturan uteblir uppmanas du att kontakta ansvarig avgiftshandläggare. Omsorgsförvaltningen kan begära retroaktiv betalning för utförda insatser.

Autogiro

Du kan använda dig av autogiro, då får du fakturan hemskickad och beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Blanketten för anmälan om autogiro finns hos medborgarcenter och på www.kristianstad.se.

Dödsboet är ansvarigt för att hos den avlidnes bank begära att ett eventuellt autogiromedgivande återkallas. Inbetalning som gjorts efter dödsfallet återbetalas inte.

E-faktura

Du kan även använda dig av e-faktura. Ta kontakt med din bank för att anmäla dig till detta.

Du hittar svar på vanliga frågor om avgiften nedan. Du är också välkommen att kontakta en avgiftshandläggare. 

Vanliga frågor

 • Måste jag fylla i blanketten med inkomstuppgifter?

  Om vi redan vid inflyttning i vård- och omsorgsboende har uppgifter om din ekonomi kommer dessa uppgifter att ligga till grund för avgifterna. Saknas dessa uppgifter erhåller du en blankett att fylla i. Vi skickar därefter ut en ny blankett i början på varje år där vi vill ha in uppgifter om dina inkomster. Enligt beslut av kommunfullmäktige är varje kund skyldig att uppge de inkomster man har och de övriga uppgifter som kan påverka avgiften. I avvaktan på att inkomstblanketten ska ha kommit in till omsorgsförvaltningen debiteras kunden den högsta avgiften. Detta sker även om kunden inte skickar in inkomstblanketten. På inkomstblanketten finns möjlighet att markera att du inte vill lämna uppgifter om dina ekonomiska förhållanden och accepterar då att betala full avgift enligt kommunens taxa. 

 • Vilka inkomster räknar ni med?

  Ditt avgiftsunderlag beräknas på aktuella bruttoinkomster minus skatt, uträknad enligt skattelagstiftningens regler för innevarande år. En schablonberäknad kyrkoavgift (som motsvarar den högsta avgiften i Kristianstads kommun) på den beskattningsbara inkomsten ingår i skatteberäkningen. Som inkomst räknas överskott av inkomster i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Här räknas även bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och bostadsbidrag som inkomster. Dessutom räknas även vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige, bland annat stipendier samt utländsk inkomst och pension. Vi tar däremot inte hänsyn till kapitalvinster (reavinster) som härrör från försäljning av egen bostadsfastighet. Mer information finns i anvisningarna hur man fyller i inkomstblanketten.

 • Hur beräknas avgift för makar och sammanboende?

  För makar räknas inkomsterna, inklusive bostadstillägg, samman och delas därefter i två lika delar. Avgifterna beräknas därefter på den delade inkomsten. För sambor beräknas avgifterna på den egna inkomsten.

 • Påverkar förmögenheten min avgift?

  Förmögenheten i sig påverkar inte avgifter och ersättningar. Däremot räknas avkastning av förmögenhet (till exempel från bankmedel, aktier, fonder och obligationer) som inkomst. Avkastning av förmögenhet beräknas i enlighet med de kontrolluppgifter som finns tillgängliga i början av varje år. Denna avkastning, beräknad efter skatteavdrag, fördelas över det innevarande årets månader med lika stor andel varje månad.

 • Får jag något bostadstillägg?

  Det är Pensionsmyndigheten som avgör om du är berättigad till bostadstillägg (BTP) och det är därför hos dem du ansöker om detta. Det är den boendes skyldighet att meddela Pensionsmyndigheten att man flyttat in i vård- och omsorgsboende samt den nya hyran. Om så inte sker och ett för högt bostadstillägg betalas ut kommer Pensionsmyndigheten att begära återbetalning av det för högt utbetalade beloppet. Vid förändring av hyran, vilket vanligtvis inträffar vid årsskiften, ska den nya hyran anmälas till Pensionsmyndigheten för att rätt bostadstillägg ska utgå. För kunder som flyttar in i en lägenhet i vård- och omsorgsboende upprättas ett hyreskontrakt, vilket bör bifogas ansökan om bostadstillägg.

 • Hur mycket får jag själv behålla av mina inkomster?

  Lagstiftningen anger att varje kund ska ha kvar ett minimibelopp för sina personliga omkostnader. Se beloppen på Prisbilagan Avgifter. Från dessa avgår den obligatoriska råvarukostnaden för maten och de förmåner man erhåller i vård- och omsorgsboendet. 

 • För vilka förmåner görs avdrag på minimibeloppet?

  I det tidigare nämnda avdraget på minimibeloppet ingår rengöringsmedel, tvättmedel, tvättlappar, toalettpapper, glödlampor till fasta armaturer, städutrustning, förbandsartiklar och sjukvårdsmaterial (med undantag för individuellt ordinerat material), tekniska hjälpmedel, elektricitet samt kostnader för utbyte och reparationer av möbler och hushållsapparater i de gemensamma utrymmena. Lakan, övrig sängutrustning och handdukar ingår inte i ovanstående utan detta får du själv ansvara för.

 • Hur får jag reda på vad jag ska betala?

  Vid varje beslut som gäller beräkning av inkomster, högkostnadsskydd, förbehållsbelopp och avgifter ska ett avgiftsbeslut utfärdas, undertecknas av avgiftshandläggaren och skickas till kunden. I detta framgår alla uppgifter om hur din inkomst beräknats och vilka avgifter som ska betalas. Om något händer som medför att dina avgifter förändras kommer ett nytt avgiftsbeslut att fattas och skickas till dig. 

 • Kan jag få lägre avgift om jag har stora utgifter?

  Har du speciella behov som motiverar ett högre förbehållsbelopp kan du ansöka om ett individuellt tillägg. Det kan gälla om du har stora utgifter för sjukresor, rehabilitering eller om du har kostnader för god man eller underhållsbidrag för barn. Gemensamt för alla ansökningar om tillägg till minimibeloppet är att du måste bifoga giltiga intyg från till exempel överförmyndare, Försäkringskassan, domstol eller läkare. Ansökningsblankett med anvisningar finns hos avgiftshandläggaren.

 • Kan jag avstå från vissa måltider?

  Om du väljer att av någon anledning välja bort någon måltid kan du beställa detta på en särskild blankett. Då dras denna kostnad från ditt abonnemang. Du kanske vill tillaga någon måltid själv eller erhåller hjälp från någon närstående. 

 • Får jag avdrag om jag reser bort?

  Om du har meddelat minst sju dagar i förväg att du reser bort görs avdrag för de måltider du inte äter. Vid bortovaro hel dag görs även avdrag med 1/30-del av hemtjänstavgiften. 

 • Vem betalar hyran i min gamla bostad?

  Om du vid inflyttning i ett vård- och omsorgsboende måste betala hyra i din gamla lägenhet kan du ansöka om jämkning för dubbel bostadskostnad under uppsägningstiden. Uppsägning av lägenheten ska ske samtidigt som du tackar ja till vård- och omsorgsboendet. Vid jämkningen utgår beräkningen från vilken månad som respektive hyra betalas och inte vilken månad hyran avser.

  Även om du flyttar från egen fastighet kan du erhålla jämkning för dubbla boendekostnader. I båda fallen får ingen annan person bo i bostaden om jämkning ska kunna erhållas.

  Jämkning kan som längst beviljas från och med den månad kunden tackar ja till boendet och de därefter kommande tre månaderna.

  För att erhålla jämkning ska du ansöka om detta på en särskild blankett, "Ansökan om jämkning dubbla boendekostnader" som du hittar längre ner på sidan eller beställer hos avgiftshandläggaren. Din ansökan ska ha inkommit inom fyra (4) månader från det att du tackat ja till boendet.

 • Kan min maka/make/sammanboende bo kvar i vårt hus?

  Kristianstad kommuns avgiftsregler ska garantera att den hemmavarande parten ska kunna bo kvar i deras före detta gemensamma bostad och även ha medel kvar till sin försörjning. För att den make/maka/sambo som bor kvar hemma inte ska drabbas ekonomiskt om den ena parten flyttar till ett vård- och omsorgsboende görs därför en kontroll att den hemmavarande har kvar medel till boendet.

 • Vad gäller vid medboende/parboende?

  Makar/sambor/partners som delar rum i något av våra vård- och omsorgsboenden debiteras vardera hälften av bostadens hyra. Om båda parterna är beviljade vård- och omsorgsboende betalar var och en även för kost och hemtjänst enligt vad som framgår i denna broschyr. Är den medboende inte beviljad vård- och omsorgsboende betalar denne avgift enligt de taxor som gäller för eget boende men kan även välja den kost som serveras på boendet och betala enligt fastställd prislista.

 • Kan jag ha kvar min sommarstuga?

  Om din fritidsbostad kan bedömas ha en rehabiliterande verkan för dig – inget annat räknas med vid denna bedömning – kan du ansöka om jämkning för detta. Efter utredning fattas beslut vilket kan medföra att du beviljas ett tillägg till minimibeloppet för den fastighetsavgift du betalar för fritidsbostaden. Detta beräkningssätt garanterar att du inte behöver betala fastighetsavgiften med ditt minimibelopp.

 • Behöver jag någon hemförsäkring?

  Hyresgästen rekommenderas starkt att ha en egen heltäckande hemförsäkring. Du bör kontakta ditt försäkringsbolag för diskussion om vad din hemförsäkring bör omfatta. Ett allrisktillägg bör övervägas om du till exempel har en dyrbar tandprotes eller hörapparat och önskar försäkra denna om den skulle tappas bort. Andra tillägg bör övervägas om du äger inventarier, smycken eller andra ägodelar till större värden. En del försäkringsbolag ersätter inte stölder som äger rum på särskilda boenden, eftersom dörren till den enskilde kundens bostad mestadels är olåst, om man inte har tecknat en försäkring med allrisktillägg. Kontakta ditt försäkringsbolag för kontroll av vilka regler som gäller.

 • Vad händer om jag inte har någon egen hemförsäkring?

  Omsorgsförvaltningen har tecknat en subsidiär hemförsäkring för de kunder som bor i vård- och omsorgsboende som endast träder in om kunden inte har någon egen hemförsäkring. Denna täcker dock endast momenten ansvar, det vill säga om man orsakar brand- eller vattenskada, samt lösöre uppgående till två prisbasbelopp (91 000 kronor) om detta skadats eller försvunnit vid inbrott, brand, vattenskada, skadegörelse eller liknande. Den täcker till exempel inte borttappade saker (till exempel hörapparat eller tandprotes), skadedjur, stöld som skett då andra haft nyckel till lägenheten, rättsskydd, överfallsskydd, skydd vid resa etcetera.

 • När kommer räkningen?

  Räkningen är dig tillhanda omkring den 21:e i varje månad. Den avser då den förra månaden och ska vara betald den 5:e i efterföljande månad.

 • Hur kan jag betala räkningen?

  Ett enkelt sätt att undvika försenade betalningar är att använda sig av autogiro. Du får hem räkningen hem så att du kan se vad som ska betalas och beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Blankett för anmälan om autogiro finns att beställa hos avgiftshandläggarna eller på kommunens hemsida. Välj E-tjänster i menyn till höger högst upp och bläddra ner till Omsorg och hjälp där du väljer ”Autogiro: Medgivande för avgifter, blankett”. Blanketten går att fylla i på datorn men måste sedan skrivas ut och skickas in till Kristianstads kommun.

  Det är även möjligt att erhålla räkningen som e-faktura. Ta kontakt med din bank för att anmäla dig till detta. 

 • Vad händer om jag inte betalar min faktura?

  Påminnelse om obetald räkning skickas ut 7-13 dagar efter förfallodagen och därefter inkassokrav senast 14 dagar efter påminnelsens utskick. Vid försenad betalning debiteras ränta. Inkassokrav medför att en kravavgift om 180 kronor debiteras kunden.

  Vid dödsfall är dödsboet är ansvarigt för att begära att ett eventuellt autogiromedgivande återkallas hos den avlidnes bank. Inbetalning som gjorts efter dödsfallet återbetalas inte.

 • Vad gör jag om jag inte får någon räkning?

  Kontakta ansvarig avgiftshandläggare om du inte fått någon faktura. Enligt lagstiftningen (Konsumenttjänstlagen och Preskriptionslagen) ska betalning för utförda tjänster betalas när den som levererat tjänsten begär det men efter 3 år förfaller denna möjlighet. Omsorgsförvaltningen har alltså möjlighet att begära retroaktiv betalning för utförda insatser.

 • Vad händer om jag uppger felaktiga uppgifter till omsorgsförvaltningen?

  Om kunden eller dennes företrädare medvetet eller av slarv meddelar oriktiga uppgifter och dessa leder till en felaktig avgift ska retroaktiv återbetalning ske om felet inte är av mindre betydelse.

 • Vilka avgiftsregler gäller vid inflyttning?

  Hyra börjar debiteras från och med den dag hyresgästen tackar ja till den inflyttningsklara lägenheten medan hemtjänst och kost börjar debiteras från och med dagen när inflyttning sker.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.