Våld i nära relation är den vanligaste formen av våld. Det finns hjälp att få både för våldsoffret och våldsutövaren.
Våld i nära relation är den vanligaste formen av våld. Det finns hjälp att få både för våldsoffret och våldsutövaren.

Våld och hot

Du som är våldsutsatt, lever med hot, eller som själv utövar våld kan få hjälp. Förutom rådgivning kan du få praktisk hjälp och skydd när det är akut.

Det finns hjälp att få

En våldsam relation kan vara svår att ta sig ur. Om du inte kan ta dig ur våldet på egen hand så finns det hjälp att få. Kommunen ansvarar för att ge stöd, omsorg och ekonomiskt hjälp till personer som behöver det. I Kristianstads kommun finns många som på olika sätt kan ge dig som är utsatt för våld stöd och hjälp. Du är inte ensam. 

När du kontaktar oss så blir du kopplad till Mottagningsteamet.

Vi erbjuder

 • rådgivning     
 • stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
 • praktisk hjälp i en akut situation
 • skydd
 • ekonomiskt bistånd

Du kan du få råd och stöd för att förstå och ta dig ur din situation. Det gäller oavsett om du är kvinna, man eller barn. Du kan även få råd om exempelvis vad som händer vid en polisanmälan samt stöd vid polisförhör och rättegång om du behöver det.

Bra att veta om oss

 • Våra medarbetare har sekretess
 • Vi anlitar tolk om vid behov
 • Vi för inga journaler, du kan vara anonym
 • Besöken är kostnadsfria

Skyddat boende och personuppgifter

Om du har behov av akut skydd kan du få hjälp av Arbete och välfärdsförvaltningen att ordna skyddat boende och skyddade personuppgifter.

Ung och utsatt för våld

Prata med någon vuxen som du litar på. Du behöver inte berätta allt som är svårt för dig, börja berätta om något. Om du pratar med någon vuxen på skolan så vet de vem som kan hjälpa både dig och din familj.

Du kan också börja med att ringa och prata med någon på BRIS (Barnens rätt i samhället), du behöver inte berätta vem du är när du ringer dit. Det syns inte på telefonräkningen att du ringt. Om du ringer från din mobil, kom ihåg att radera numret från samtalslistan.

Du kan ringa till Arbete och välfärdsförvaltningen, vi pratar då med dig och sedan med dina föräldrar. Om du är över 15 år kan du själv ansöka om hjälp från Arbete och välfärd och få stöd även om dina föräldrar inte tycker som du.

Det finns många olika stöd som du själv eller du tillsammans med dina föräldrar kan få, till exempel prata med någon eller få en kontaktperson.

Är du, eller någon närstående, utsatt för våld?

En stor del av våld i Sverige förekommer mellan närstående. Hot och våld i familjer förekommer inom alla socialgrupper, kulturer och religioner. Barn som lever i familjer där det förekommer våld drabbas av våldet.

Om du misstänker att någon i din omgivning utsätts för våld så är det viktigaste att du vågar fråga och vågar bry dig. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner därför ska du våga fråga flera gånger.

Misstänker du att ett barn far illa kan du anmäla det till Arbete och välfärdsförvaltningen. Du som arbetar inom myndighet eller verksamhet som rör barn och unga måste enligt lag anmäla misstanke om att ett barn far illa.

Om du är orolig så kan du behöva råd och stöd och kunskap om hur du kan stötta och hjälpa personen. Kontakta Arbete och välfärdsförvaltningen för att få stöd och råd eller din vårdcentral för att få prata med en kurator. Det är viktigt att få hjälp att prata om sin oro.

Vanliga frågor

  • Vad händer med en vuxen som utsätts för våld?

   Att vara eller ha varit utsatt för våld kan leda till psykisk och fysisk ohälsa. Olika personer reagerar olika på att bli utsatt och en del reagerar inte förrän efter flera år.

   Om du är eller har varit utsatt för våld i en nära relation kan hela din livssituation påverkas och du kan reagera både känslomässigt och fysiskt på många olika sätt. Att vara utsatt för våld kan bland annat leda till trötthet, sömnsvårigheter, depression, muskelvärk och andra former av lidande och sorg. Detta gäller inte bara för den som själv är utsatt utan även den som bevittnar våldet, exempelvis om det finns barn i hemmet.

   Exempel på reaktioner hos kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld:

   Fysisk reaktioner: muskelvärk, huvudvärk, bröstsmärta, gynekologisk smärta, magbesvär, minnesstörning, aptitlöshet, yrsel, domningar, stickningar, trötthet

   Psykisk reaktioner: Känslor av skam, skuld och sorg, rädsla, depression, självmordstankar, sömnsvårigheter, ångest, panikattacker, missbruk, posttraumatiskt stressyndrom, ilska

   Även relationen till den partner som man lever med i ett förhållande där det förekommer våld kan påverkas genom känslor av ensamhet och främlingskap inom förhållandet, förlust av tillit till partnern och förändringar i den i den sexuella samvaron.

  • Vad händer med ett barn som utsatts för eller bevittnat våld?

   Barn med en våldsutsatt förälder har ofta samma symtom som barn som far illa av andra orsaker. En del barn har inga symtom alls. Barnets ålder kan spela roll för om symtomen blir synliga och på vilka sätt de kommer till uttryck.

   Äldre barn tenderar att ofta utveckla ett eller flera specifika symtom, en del barn blir inåtvända medan en del barn blir utåtagerande.

   Symtom kan exempelvis vara rädslor och fobier, magsmärta, koncentrationssvårigheter, mardrömmar, gråtattacker, aggressionsutbrott, huvudvärk, självmordsbeteende, tics, sängvätning eller låg självkänsla. 

   Barn som upplevt våld i en nära relation löper större risk än andra att ytterligare utsättas för våld, eller utsätta andra för övergrepp och våld speciellt om de inte fått hjälp till skydd eller fått berätta.

   Om du är orolig för dina egna eller dina anhörigas reaktioner kan du kontakta oss på Arbete och välfärdsförvaltningen för att få stöd och hjälp. Du kan även kontakta din vårdcentral för en kuratorskontakt. Gäller det barn kan du även kontakta Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Det är viktigt att den som är utsatt får hjälp och får prata om sina upplevelser av våld.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.