Vilket stöd kan man få?

Kristianstads kommun arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag.

Funktionsstöd, som är en del av omsorgsförvaltningen, handlägger och verkställer insatser som finns för att ge dig som funktionshindrad stöd i ditt dagliga liv.

Grunden i funktionsstöds verksamhet är den lagstiftning som styr området:

 • Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS)
 • Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år, om rätten till bistånd 4 kap. 1 § eller anhörigstöd eller anhörigbidrag enligt kommunala riktlinjer i 4 kap. 2 §
 • Boendestöd för psykiskt funktionshindrade
 • Färdtjänst enligt lagen om färdtjänst
 • Riksfärdtjänst enligt lagen om riksfärdtjänst
 • Bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassning

För merparten av funktionsstöds verksamhet krävs ett myndighetsbeslut som fattas av en handläggare. Myndighetsgruppen ska ge stöd och service med delaktighet och inflytande för kunden, utifrån kundens egna resurser och behov. Omsorgsnämnden har delegerat till handläggare att fatta beslut enligt ovanstående lagar.

När beslutet är fattat tar verkställaren vid – det vill säga den verksamhet som ser till att du som har en funktionsnedsättning får det stöd och den service som beslutet innefattar.

Även övriga förvaltningar arbetar till viss del med frågor som berör dig som har en funktionsnedsättning och kan på olika sätt tillhandahålla stöd och service till dig.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.