Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och rörelsehindrad.

Alla priser för tillstånden nedan är inklusive moms. Ansökning om de olika tillstånden görs med e-tjänsterna under relaterad information.

Boendeparkering 

Boendeparkeringstillstånd kan skaffas för personbil eller motorcykel. Sökande måste vara kyrkobokförd inom boendeparkeringsområdet (se karta nedan). Även du med nyttjanderätt över ett fordon kan lösa boendeparkeringstillstånd.

Kostnad

Följande varianter av tillståndet finns:

 1. Boendeparkering, tillstånd
  6 månader: 1 100 kr
  12 månader: 1 800 kr
 2. Boendeparkering, dekal
  12 månader: 175 kr + 2 kr/timme (under avgiftspliktig tid)

Anvisningar

 • Parkeringstillståndet eller dekal plus biljett skall placeras i vindrutan så att det lätt kan avläsas utifrån.
 • Tillståndet gäller enbart det fordon och det område som angetts i din ansökan.
 • Tillstånden gäller i mån av plats, det innebär inte reserverad plats.
 • Gäller enbart parkeringar skyltade med "Boendeparkering".
 • Tillståndet ger möjlighet att parkera upp till 7 dygn i följd oavsett skyltning rörande längsta uppställningstid.
 • Erlagd avgift för boendeparkering återbetalas inte (till exempel vid avflyttning eller liknande omständighet).
 • Här finns platserna

Nyttoparkering

Nyttoparkeringstillståndet innebär ett generellt undantag från parkeringsavgift på kommunala parkeringsavgifter. Fordonet ska vara nödvändigt för det arbetet du utför, det vill säga vara utrustad med till exempel verkstadsutrustning. Du får tillståndet för den verksamhet och den bil som du angivit i din ansökan.

Vem kan söka nyttoparkeringstillstånd?

Nyttoparkeringstillstånd är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods. Tillstånd kan sökas av ägare till företagsregistrerade fordon som:

 • är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom
 • är nödvändig för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material
 • används för budsändning i större omfattning
 • används för transport av tyngre och/eller ekonomiskt värdefullt gods i ej ringa omfattning
 • nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods enligt yrkestrafiklagen
 • används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Kostnad

3 500 kr/år. Avgiften faktureras och tillstånden skickas ut då fakturan är betald.  Återbetalning av inbetalda avgifter görs inte och förlorat nyttoparkeringstillstånd ersätts heller inte.

Anvisningar

 • Tillståndet gäller endast för det fordon som angetts i ansökan.
 • Ankomsttid ska även anges med p-skiva.
 • Tillstånd och p-skiva ska placeras i vindrutan väl synligt utifrån.
 • Skyltad tid för parkering gäller.
 • Anländer man till parkering före avgiftsbelagd tid, så anges ankomsttid kl. 9.

Rörelsehindrad

En person som är rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter kan beviljas särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Läkarintyg ska alltid bifogas ansökan. Handläggningstiden är cirka fyra arbetsveckor. Tillstånd kan exempelvis ges för:
 • Du har ett varaktigt rörelsehinder som gör det svårt att gå.
 • Du är passagerare och ditt rörelsehinder gör det omöjligt för dig att vänta utanför bilen medan föraren parkerar.
 • Små barn med rörelsehinder kan få tillstånd i mycket speciella fall.

Tillstånd ges inte för svårighet att kliva in/ut ur bilen eller svårighet att bära varor eller dylikt.

Tillståndet innebär

 • Avgiftsfri parkering på all kommunal parkering inom Kristianstads kommun.
 • Rätt att parkera fordon på uppmålad plats som är reserverad för rörelsehindrad.
 • Undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg.
 • Förlängda parkeringstider.
 • Rätt att parkera vid parkeringsförbud OBS! Gäller ej vid stannaförbud. Det innebär exempelvis att det förbjudet att parkera på gågatorna med RH-tillstånd mellan kl. 11.30 - 05.00, eftersom där är skyltat med stannaförbud.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anvisningar

 • Parkeringstillståndet skall placeras i vindrutan så att det lätt kan avläsas utifrån.
 • Tillståndet får endast nyttjas av den som ansökt om tillståndet, eller ledsagare till den ansökande när denna är passagerare.
 • Tillståndet gäller inte för bilen oavsett förare. Det ska därför tas bort från bilens vindruta om den används av annan förare i annat syfte. Konstaterat missbruk innebär att tillståndet dras in.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.