Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och rörelsehindrad.

Alla priser för tillstånden nedan är inklusive moms. Ansökning om de olika tillstånden görs med e-tjänsterna.

Boendeparkering 

Boendeparkeringstillstånd kan skaffas för personbil eller motorcykel. Sökande måste vara kyrkobokförd inom boendeparkeringsområdet (se karta nedan). Även du med nyttjanderätt över ett fordon kan lösa boendeparkeringstillstånd.

Kostnad

Följande varianter av tillståndet finns:

 1. Boendeparkering, tillstånd
  6 månader: 1 100 kr
  12 månader: 1 800 kr
 2. Boendeparkering, dekal
  12 månader: 175 kr + 2 kr/timme (under avgiftspliktig tid)

Anvisningar

 • Parkeringstillståndet eller dekal + biljett skall placeras i vindrutan så att det lätt kan avläsas utifrån.
 • Tillståndet gäller enbart det fordon och det område som angetts i din ansökan.
 • Tillstånden gäller i mån av plats, det innebär inte reserverad plats.
 • Gäller enbart parkeringar skyltade med "Boendeparkering".
 • Tillståndet ger möjlighet att parkera upp till 7 dygn i följd oavsett skyltning rörande längsta uppställningstid.
 • Erlagd avgift för boendeparkering återbetalas ej (t.ex. vid avflyttning eller liknande omständighet).
 • Här finns platserna

Nyttoparkering

Nyttoparkeringstillstånd kan sökas av firma eller offentlig förvaltning och innebär ett generellt undantag från parkeringsavgifter på kommunala parkeringsplatser. Endast fordon registrerade på firma eller offentlig förvaltning eller fordon som har firmans logga godkänns.

Kostnad

3 500 kr/år.

Anvisningar

 • Tillståndet gäller endast för det fordon som angetts i ansökan.
 • Ankomsttid ska även anges med p-skiva.
 • Tillstånd och p-skiva ska placeras i vindrutan väl synligt utifrån.
 • Skyltad tid för parkering gäller.
 • Anländer man till parkering före avgiftsbelagd tid, så anges ankomsttid kl. 9.

Rörelsehindrad

En person som är rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter kan beviljas särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Bedömningen grundar sig på gångförmåga och inte på svårigheter att ta sig i och ur bilen, bära varor, eller dylikt. Tillstånd utfärdas inte för kortvarigt rörelsehinder. Läkarintyg ska bifogas ansökan. För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger, exempelvis att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.
 

Tillståndet innebär 

 • Avgiftsfri parkering på all kommunal parkering inom Kristianstads kommun.
 • Rätt att parkera fordon på uppmålad plats som är reserverad för rörelsehindrad.
 • Undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg.
 • Förlängda parkeringstider.
 • Rätt att parkera vid parkeringsförbud OBS! Gäller ej vid stannaförbud.

Kostnad

Avgiftsfritt. OBS! Läkarintyg måste bifogas.
 

Anvisningar

 • Parkeringstillståndet skall placeras i vindrutan så att det lätt kan avläsas utifrån.
 • Tillståndet får endast nyttjas av den som ansökt om tillståndet, eller ledsagare till den ansökande när denna är passagerare.
 • Tillståndet gäller inte för bilen oavsett förare. Det ska därför tas bort från bilens vindruta om den används av annan förare i annat syfte. Konstaterat missbruk innebär att tillståndet dras in.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.