Case Manager

Du som är i kontakt med kommun och psykiatri har rätt att få hjälp i kontakten med till exempel andra myndigheter och vårdgivare. En Case Manager är en vård- och stödsamordnare som kartlägger dina behov och hjälper dig med samordningen.

En Case Manager hjälper dig med samordningen och du får tid att fokusera på din återhämtning.
En Case Manager hjälper dig med samordningen och du får tid att fokusera på din återhämtning.

Vad är Case management?

Case management är en arbetsmetod för personer över 18 år, med ihållande, eller förväntade ihållande funktionsnedsättningar, till följd av psykisk ohälsa.
Det ska finnas behov av utökat stöd utifrån samordning, och personen ifråga ska också kunna ge uttryck för ett återhämtningsmål.

Case Management är en vård- och stödsamordning som skapar ett ramverk för samverkan och samtidigt ger brukaren möjlighet att få ett ökat inflytande över sin vård/behandling och rehabilitering samt stöd i sin återhämtning. Att samverka gör vården och rehabiliteringen effektivare och skapar insyn och förståelse för respektive huvudmans uppdrag.

Målet är att individen ska få den hjälp som krävs för att fungera i samhället och leva så självständigt som möjligt med så lite professionell hjälp som möjligt.

Vad gör en Case manager?

Efter erbjudande och information om programmet till både brukare, och ibland också anhöriga, inleds en kartläggning med bedömnings- och analysarbete i form av bland annat intervjuer, nätverkskartor, analys av livssituation och livskvalitet, stressanalys, tidiga tecken med krisplan och en identifiering av viktiga resurspersoner.

Dessa bjuds sedan in till ett resursgruppsmöte, där analysen och nulägesbeskrivningen ger en gemensam förståelse kring vad som ska göras, mötet mynnar ut i en Samordnad Individuell Plan.

Med ett ökat inflytande i vård och stöd, ges en tydlighet kring vad, vem, när och hur.  Egenmakten, det som vi kallar empowerment ökar, och anhörigbördan minskar.

Hur får jag en Case manager?

Socialsekreterare inom berörda enheter samt handläggare inom myndighetsenheten, Omsorgsförvaltningen, kan ta initiativ till en kontakt med Case manager. Det tas inga formella beslut och är ingen biståndsprövning, utan är ett förstärkt stöd inom öppenvården, som avgörs från fall till fall.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.