Träningsboende

Träningsbostad - insats enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen. Ansökan om träningsbostad prövas efter ansökan av den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga eller andra kan aktualisera men inte ansöka.

Träningsbostad Hagadal

Målgrupp

Hagadals träningsboende vänder sig till ungdomar och unga vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning (personer som omfattas av 1 § 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) och där funktionsnedsättningen är förenat med svårigheter att hantera sociala relationer och egna känslor.

Träningsboende på Hagadal syftar till, att genom individuella stödinsatser stärka den enskildes egna förmågor och ge verktyg för att kunna hantera egna känslor och relationer till andra på ett sätt som inte skapar konflikter med omgivningen. Målet är att genom träning ge förutsättningar för att kunna leva ett självständigt liv, med egen bostad, arbete eller sysselsättning och en meningsfull fritid.

Beslut

Beslut om träningsboende på Hagadal beviljas enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen och är tidsbegränsade. Uppföljning och omprövning sker regelbundet av biståndshandläggare.

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med sitt beslut enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen kan detta endast prövas enlig Kommunallagen och dess bestämmelser.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.