LSS, SFB Stöd och service

Vi arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag.

Stöd- och serviceenheten, som är en del av omsorgsförvaltningen, verkställer insatser som finns för att ge dig med funktionsnedsättning stöd i ditt dagliga liv.

Grunden i Stöd- och serviceenhetens verksamhet är den lagstiftning som styr området:

  • Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS)
  • Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år, om rätten till bistånd 4 kap. 1 § eller anhörigstöd eller anhörigbidrag enligt kommunala riktlinjer i 4 kap. 2 §. Boendestöd för psykiskt funktionshindrade.

Ansökan om LSS-insatser

För att kunna få det stöd du behöver utifrån din funktionsnedsättning, behöver du ansöka om detta. Det är sedan biståndshandläggare som fattar beslut om insatser utifrån dina behov. Biståndshandläggaren har tystnadsplikt. Du hittar ansökan under E-tjänster på denna sida.

Du kan till exempel ansöka om ledsagarservice, korttidsvistelse, daglig verksamhet, personlig assistans eller bostad med särskild service. Om du har fyllt 18 år kan du fylla i och skicka in din ansökan själv. Vårdnadshavare till barn och unga kan också ansöka om insatser. Finns det två vårdnadshavare kommer båda att kontaktas av en handläggare efter att en ansökan inkommit.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.