Arbete mot segregation

Extra föreningsbidag för arbete mot segregation

Tillväxtverket ger extra statsbidrag till Kristianstads kommun för att förstärka arbetet mot segregation. Kristianstads kommun arbetar kontinuerligt med att stärka den sociala hållbarheten och motverka segregation. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god jämlik hälsa, känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett viktigt arbete som Kristianstads kommun inte kan stå ensam i! En samverkan med flera aktörer så som föreningsliv, näringsliv, akademi med mera är nödvändig för att nå framgång i det värdefulla arbetet! Om er förening vill arbeta tillsammans med oss i kommunen för att skapa en än mer hållbar kommun, kan ni söka extra bidrag för detta.

OBS! Vi hanterar inga ansökningar via e-post eller post - endast via kommunens E-tjänst. Vänligen respektera detta.

Riktlinjer för bidrag i arbetet mot segregation

Kristianstads kommun värdesätter exempelvis insatser som syftar till att;

 • skapa en meningsfull och likvärdig fritid, för barn och ungdomar
 • utveckla det svenska språket för nyanlända
 • skapa mötesplatser med ett inkluderande synsätt
 • skapa engagemang för demokratifrågor med fokus på ungdomar och nyanlända

Grundförutsättningar

Vissa förutsättningar ska finnas för att er förening ska få bidrag

 • Föreningen ska vara bildad, ha stadgar och en demokratiskt vald styrelse samt vara öppen för alla.
 • Föreningen ska inneha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Föreningen ska lämna in budget för verksamhetens kommande år, samt en verksamhetsplan för att visa hur man planerar att använda det sökta bidraget.
 • Föreningar som söker bidrag ska genom ansökan specificera vad bidraget ska gå till. Det är viktigt att föreningen kan visa att bidraget bidrar till att uppnå det syfte och mål som beskrivs i ansökan.
 • En förening som får bidrag är skyldig att lämna insyn i verksamheten så att uppgifter kan kontrolleras. Det kan bland annat innebära att ställa de handlingar till förfogande som Kristianstads kommun kan kräva.
 • Bidrag utgår för den del av föreningens verksamhet som i huvudsak riktar sig till invånare i Kristianstads kommun.
 • Av ansökan ska framgå om pengar sökts från andra håll för samma ändamål.

Ansökan

Ansökan ska undertecknas av föreningens firmatecknare (ordförande/kassör).

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast: 31 oktober 2019

Utbetalning

Utbetalning sker till angivet bankgiro/postgiro, förutsatt att er ansökan godkänts.

Återbetalningsskyldighet

Återbetalningsskyldig är den förening som

 • Använder bidrag i strid mot gällande regler och riktlinjer eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan.
 • Har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan.
 • Vid ansökan missbedömde kostnaderna och efter genomfört projekt/ insats har outnyttjade bidrag.

Övrigt

Vid marknadsföring ska det framgå att verksamheten/arrangemanget/projektet har stöd från Kristianstads kommun.

Ansökningsblanketter och övriga handlingar ska sparas av föreningen i minst 10 år.

Handlingar som kommer in till Kristianstads kommun behandlas enligt offentlighetsprincipen.

Återrapportering

Redovisning ska lämnas senast två månader efter genomfört projekt. Den ska innehålla en beskrivning och utvärdering av projektets verksamhet och en ekonomisk redovisning.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.