Folkhälsoarbete

Hälsa skapas nära människor på de arenor där vi verkar, bor och lever. Till exempel i bostadsområdet, skolan, på fritiden, arbetsplatsen, i familjen och bland släkt och vänner.

Hälsa skapas på de platser där människor rör sig och deltar.
Hälsa skapas på de platser där människor rör sig och deltar.

En socialt hållbar utveckling

Hälsan för befolkningen i Sverige som helhet har förbättrats under de senaste decennierna, men de sociala skillnaderna i hälsa har förblivit oförändrat stora. En god hälsa för alla är inte bara en jämlikhetsfråga utan också en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt och därigenom minskat behov av vård och omsorg. De olikheter i hälsa som finns mellan olika grupper beror på skillnader i livsvillkor. Alla människor har rätt att utveckla sina förmågor för att kunna leva ett bra liv. För att det ska vara möjligt behöver vissa grundförutsättningar vara uppfyllda. Det handlar om ekonomiska förutsättningar för att kunna leva ett liv utan fattigdom. Det handlar om familjevillkor, det vill säga den omsorg barn får av sina föräldrar eller andra i nära relationer. Det handlar även om samhällets villkor och de institutioner som ska ge grundläggande förutsättningar för trygghet, utbildning, vård och omsorg. Hälsovillkoren ger förutsättningar för att leva ett liv med god hälsa. Om en eller flera av dessa förutsättningar inte är uppfyllda innebär det att man lever under utsatta livsvillkor

Kristianstads kommuns folkhälsoarbete

Kristianstads kommuns strategiska mål är en god, jämlik hälsa och stärkt delaktighet. God fysisk och psykisk hälsa med fokus på barn och unga samt personer med utländsk härkomst, ett hälsosamt åldrande, ett aktivt deltagande bland yngre i kommunens utvecklingsarbete och barn i ekonomiskt utsatta hushåll ges samma förutsättningar till trygghet och delaktighet som andra barn. Giftfria offentliga miljöer för barn, goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för alla genom hela livet och ett rikt friluftsliv som bygger på hållbart nyttjande, tillgänglighet och stimulerar till fysisk aktivitet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.