Om Barnahus

När någon misstänker att ett barn utsätts för våld eller sexualbrott ska detta anmälas till polis eller socialtjänst. Därefter samlas representanter ifrån de olika myndigheterna på Barnahus.

När någon misstänker att ett barn utsätts för våld, sexualbrott eller barnfridsbrott ska detta anmälas till polis eller socialtjänst. Därefter tar socialsekreteraren eller polisen kontakt med samordnarna på Barnahus för att initiera ett samråd. På ett samråd samlas de olika professionerna på Barnahus och planerar tillsammans vad som ska göras i varje enskilt ärende. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens.

På Barnahus samarbetar:

  • Polismyndigheten i Blekinge och nordöstra Skåne
  • Åklagarkammaren i Kristianstad
  • Verksamhetsområde Barn och ungdom, Centralsjukhuset Kristianstad
  • Barn- och ungdomspsykiatrin i Hässleholm och Kristianstad
  • Socialtjänsten i Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge och Osby kommun

När det kommer till myndigheters kännedom att ett barn kan vara utsatt för övergrepp startas ofta parallella utredningar. Socialtjänsten ska utreda barnets behov av skydd och stöd Polis utreder om det begåtts ett brott mot barnet och det kallas förundersökning. För att underlätta och effektivisera handläggningen, men också stärka barnets skydd, har man ett samråd. Där planeras bland annat hur det fortsatta arbetet ska gå till på bästa sätt för barnet. Ibland bestämmer åklagaren att en polis, ska försöka ta reda på vad barnet varit med om, genom tex barnförhör.

Socialtjänstens uppdrag är att bedöma om barnet eller familjen behöver någon hjälp, när det framkommer att ett barn är utsatt för våld, sexualbrott eller ha bevittnat brott (barnfridsbrott). Det vanligaste är att barnet och familjen får hjälp tillsammans. Ibland innehåller kanske berättelsen så pass allvarliga händelser, att barnet behöver skyddas. För att kunna erbjuda rätt hjälp är det viktigt att socialtjänsten får veta vad barnet varit med om. Därför finns också alltid en socialsekreterare med i ett rum bredvid (medhörningsrum) och följer förhöret via en tv-skärm.

I medhörningsrummet sitter också barnets särskilda företrädare. En särskild företrädare är en advokat eller jurist som har i uppdrag att säkerställa barnets rättigheter och får överta vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet när det gäller det rättsliga förfarandet.

Trapphus
Besöksentrén finner du vid södra ingången. 

Det är den särskilda företrädaren som har hämtat barnet på förskola/skola om inte föräldern anses lämplig att företräda barnet själv. Tillsammans med barnet kommer också en person som barnet är känner till och kan kännas sig trygg med, oftast en personal från förskola/skola. En så kallad trygghetsperson.

Vi som finns på Barnahus har stor erfarenhet av att lyssna på och prata med barn och ungdomar om svåra saker. Vi förstår att situationen i sig ofta gör att barnet kan känna olika känslor. Vi är vana vid att ta hand om oroliga barn och vi gör vårt bästa för att det ska kännas så tryggt som möjligt.

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.