Förmyndare

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare. I vissa ekonomiska frågor måste förmyndaren ha kontakt med överförmyndaren.

Du som förälder förvaltar ditt barns tillgångar och företräder barnet i rättsliga frågor. Om barnet äger tillgångar över ett visst värde ska föräldern enligt lag ha kontakt med överförmyndaren. Även om barnet inte äger stora tillgångar kan du som barnets förmyndare behöva kontakta överförmyndaren.

Förmyndaren måste kontakta överförmyndaren

Om barnet ska göra vissa rättshandlingar behöver du som förmyndare alltid få överförmyndarens tillstånd oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller om barnet ska:

  • ta ut pengar från spärrat bankkonto
  • köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • låna eller låna ut pengar
  • vara dödsbodelägare.

Särskilt förordnad förmyndare

Om barnets båda föräldrar är underåriga eller inte kan vara förmyndare av andra skäl, förordnar tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare för barnet.

Ensamkommande barn

Informationen om ensamkommande barn finns har särskilda sidor. Du hittar länken under relaterad information.

Skillnad mellan vårdnad och förmyndarskap

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Vårdnad omfattar rätten och plikten att sörja för allt som angår barnets person och att företräda barnet i personliga angelägenheter. Förmyndarskap avser förvaltningen av barnets egendom och befogenhet att företräda barnet i ekonomiska frågor. 

Fri föräldraförvaltning

Fri förvaltning innebär att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de själva hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta är huvudregeln i föräldrabalken. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna, utan någon överförmyndarkontroll, ska använda barnets tillgångar till "barnets bästa", men för vissa slags rättshandlingar som rör fastighet, tomträtt och bostadsrätt krävs dock att förmyndaren inhämtar överförmyndarens tillstånd även om det är fråga om en fri föräldraförvaltning. Detta innebär dock inte att föräldrarna kan låna barnets pengar för egna behov.

Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Detta betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de har misskött förvaltningen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.