Arvode

Här kan du som god man eller förvaltare läsa om hur reglerna för ditt arvode fungerar.

1. Överförmyndaren bestämmer arvodet och kostnadsersättningen efter att årsräkningen och redogörelsen granskats. Du får inte ta ut någon ersättning innan överförmyndaren har tagit beslut i frågan. 

2. Överförmyndaren bestämmer om huvudmannen eller kommunen skall betala arvodet, skatt, sociala avgifter och kostnadsersättning.

3. Huvudmannen ska i regel betala om huvudmannens tillgångar överstiger 2 basbelopp eller huvudmannens skattepliktiga inkomster överstiger 2,65 basbelopp. Som skattepliktiga inkomster räknas inte t.ex. bostadstillägg och merkostnadsersättning. Överförmyndaren räknar inte heller in habilitetsersättning.

4. Kommunen ska i regel betala om huvudmannens tillgångar understiger 2 basbelopp och huvudmannens skattepliktiga inkomster understiger 2,65 basbelopp.

5. Om det finns särskilda skäl kan kommunen betala arvodet trots att huvudmannens tillgångar och skattepliktiga inkomster överstiger gränsvärdena. Särskilda skäl kan vara att tillgångarna utgörs av en fastighet som huvudmannen själv behöver.

6. Om det finns särskilda skäl kan huvudmannen få betala arvodet trots att huvudmannens tillgångar och skattepliktiga inkomster understiger gränsvärdena. Särskilda skäl kan vara att kommunen genom att stå för arvodet bidrar till en kapitalbildning hos den enskilde som inte kan komma den enskilde till godo.

7. Om huvudmannen får betala arvodet och huvudmannens funktionsnedsättning uppkommit före 65 års ålder, kan det innebära att huvudmannens kostnader för arvode plus  andra kostnader som är kopplade till funktionsnedsättningen (t.ex. kostnader för färdtjänst, hemtjänst, läkare, medicin) blir så stora att han eller hon kan få merkostnadsersättning. Det är du som god man/förvaltare som ansöker om merkostnadsersättning hos försäkringskassan.

8. Om huvudmannen får betala arvodet  och huvudmannen har skulder för vilka utmätning sker eller där skuldsanering är aktuell, måste du skriftligen informera kronofogden om att huvudmannen har en kostnad för arvode. Du måste begära att kronofogden räknar om hur mycket huvudmannen ska betala av på sina skulder. Detta så att huvudmannen inte hamnar under skälig levnadsnivå.

9. Arvodet är skattepliktigt om det överstiger 1 000 kr. Om huvudmannen ska betala arvodet gör du på följande sätt när du får överförmyndarens beslut.

  • Från huvudmannens konto tar du ut 70 procent av arvodet plus kostnadsersättningen.
  • För huvudmannens räkning fyller du  i en förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster.
  • Du betalar in 30 procent av arvodet samt sociala avgifter till Skatteverket. Pengarna tar du från huvudmannens konto.

Du får en deklaration när du får beslutet från överförmyndaren.

10. Överförmyndarens beslut om arvode kan överklagas till tingsrätten av dig och av huvudmannen. Överförmyndaren skickar alltid beslut om arvode till huvudmannen när huvudmannen skall betala.

11. Om du är intresserad av Sveriges Kommuners och Landstings förslag till ersättningsregler så kan du gå in på http://skl.se/ och söka på cirkulär C 07:74.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.