Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man eller en förvaltare företräder dig och hjälper dig med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Uppdraget innebär olika saker beroende på vilken hjälp du behöver. Det kan vara att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och fickpengar eller att du får tillgång till de vårdinsatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver. God man eller förvaltare är spindeln i nätet.

Uppdragets tre delar

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan innehålla tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Oftast finns alla tre delarna med i den gode mannens eller förvaltarens uppdrag, men det måste inte vara så.

Bevaka rätt

Att bevaka din rätt betyder att den gode mannen eller förvaltaren ska ta till vara dina rättigheter gentemot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Den gode mannen eller förvaltaren ska till exempel se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Det kan också handla om att bevaka din rätt i samband med att din bostad måste säljas.

Förvalta egendom

Att förvalta din egendom kan betyda att den gode mannen eller förvaltaren ser till att dina räkningar blir betalda och att du löpande får fickpengar.

Sörja för person

Sörja för person betyder att den gode mannen eller förvaltaren företräder dig och bevakar dina intressen i mer personliga frågor, till exempel genom att delta i vårdplaneringar. Den gode mannen eller förvaltaren försöker då se till att du får ett så bra liv som möjligt, det vill säga guldkant på tillvaron.

Ska en god man eller förvaltare göra alla uppgifter?

Nej, inte alltid. Istället är det en god mans eller förvaltares uppgift att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. En god man eller förvaltare har till exempel inte som uppdrag att städa eller att handla mat, man utför inga praktiska åtgärder.

Att kunna ingå avtal

Om du får en god man behåller du din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika avtal och att du kan bestämma hur dina pengar ska användas, utan att hindras av en god man. Men du behöver samarbeta med den gode mannen och inte göra saker med det du äger utan att berätta för den gode mannen.

Om du i stället får en förvaltare förlorar du din rättshandlingsförmåga. Då kan du inte längre ingå olika avtal och du får inte heller bestämma över dina pengar.

Kan ett godmanskap eller förvaltarskap upphöra?

Ett godmanskap ska upphöra om huvudmannen inte längre vill ha en god man. Tingsrätten beslutar om det.

Ett förvaltarskap ska bara upphöra om det är tydligt att det inte längre är nödvändigt. Ibland betyder det att huvudmannen i stället får en god man om det finns behov av det. Även här är det tingsrätten som fattar beslut.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.