Har du god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare är en hjälp till dig i det dagliga livet. En god man stöttar dig, men du bestämmer fortfarande över dina personliga angelägenheter och tillgångar. En förvaltare har däremot fått rättigheter att hantera hela eller delar av din ekonomi och egendom.

Att byta god man

Om du som har god man, är närmast anhörig till någon som har god man eller själv är god man och upplever att samarbetet inte fungerar som det ska kan du ansöka om byte av god man.

Överförmyndaren tar upp och prövar varje bytesförfrågan. Bedömningen grundas på vad som är bäst för dig som har en god man.

Som närmast anhörig räknas:

 • make/maka
 • sambo
 • barn
 • föräldrar
 • syskon.

När vi har fått veta att du vill byta god man kontaktar vi den gode mannen för att få veta om hon eller han vill bli utbytt från sitt uppdrag. Om den gode mannen vill bli utbytt gör överförmyndaren ett byte så snart som vi funnit en ny god man. 

Ibland vill den gode mannen fortsätta sitt uppdrag fast du som har god man vill byta. När det händer gör överförmyndaren en bedömning om den gode mannen ska bytas ut mot sin vilja. För att den gode mannen ska bli utbytt mot sin vilja måste hon eller han vara olämplig för uppdraget.  En sådan situation kan uppstå om hon eller han inte har skött sitt uppdrag utifrån vad som är bäst för dig och vad som ingår i den gode mannens uppdrag. Den gode mannen kan anses olämplig om hon eller han till exempel:

 • inte skött din ekonomi eller dina myndighetskontakter på ett bra sätt
 • betett sig olämpligt mot dig
 • begått brott
 • fått skulder
 • av annat skäl förlorat överförmyndarens förtroende att fortsätta som god man.

Bedömningen görs alltid utifrån vad som är bäst för den som har en god man.

Klagomål på god man från dig som är utomstående

Du som inte själv har god man och som inte heller är närmast anhörig kan lämna skriftligt klagomål mot en god man. Du kan göra det i tjänsten eller som privatperson. Kom ihåg att beskriva varför du vill att vi ska byta god man.

När vi får in ett klagomål mot en god man utreder vi den gode mannens lämplighet. Vi kontaktar den gode mannen och den som har god man, ibland kontaktas också anhöriga, socialtjänst och andra myndigheter. Eftersom det råder sekretess hos överförmyndaren kan du inte få någon återkoppling om vårt beslut. Sekretessen gäller både för information om den som har god man och för den som är god man. Sekretessen ska skydda känsliga personuppgifter.

 

Förslag på ny god man

När det är klart att den gode mannen ska bytas ut fattar överförmyndaren att beslut om byte. 

Den som har en god man, är närmast anhörig till den som har god man och även andra personer kan lämna förslag på vem som ska bli god man. Överförmyndaren behöver då personuppgifter och kontaktuppgifter till den föreslagne gode mannen för att kunna kontakta henne eller honom och för att kunna bedöma om personen är lämplig att bli god man.

För att utreda om en person är lämplig som god man, gör vi bland annat följande:

 • kontroll i polisens belastningsregister
 • kontroll i Kronofogdens register
 • kontroll i socialregister.

Om det inte finns förslag på en ny god man söker överförmyndaren efter en lämplig god man bland de gode män  som vi redan har bedömt lämpliga för att ta uppdrag hos oss. Du som har en god man får tillfälle att träffa den nya personen innan hon eller han utses till ny god man för dig.

Jag behöver inte god man eller förvaltare längre

Om du inte längre behöver din gode man eller förvaltare så skriver du ett brev till tingsrätten och berättar det. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.