Checklista - före uppehållstillstånd

Här kan du som är god man läsa hur du gör under perioden innan det ensamkommande barnet har uppehållstillstånd.

1. Förstagångsbesöket sker i regel hos överförmyndaren, tillsammans med en tolk.

2. Ta snabbt kontakt med barnets kontaktperson hos migrationsverket (överförmyndaren berättar vem det är) och förklara att du är god man för barnet. Begär dagersättning och vid behov extra bidrag till glasögon, kläder och liknande. Begär också information om LMA-kort. Ta reda på om barnet fått en jurist utsedd för sig och om migrationsverket har bestämt tid för intervju av barnet.

3. Kontakta snarast vårdcentralen och boka tid för hälsoundersökning av barnet. Förklara då att barnet är ett ensamkommande barn och att vårdcentralen behöver ordna en tolk. Följ med barnet till hälsoundersökningen.

4. Kontakta snarast arbete och välfärdsförvaltningen och ta reda på vem som är barnets handläggare. Arbete och välfärdsförvaltningen är skyldiga att besöka barnet i hemmet där barnet bor och – om barnet skulle fara illa – ordna ett annat boende för barnet (familjehem eller gruppbostad).
Den som handlägger barnets ärende arbetar i familjehemsgruppen. För att nå handläggaren ringer du till arbete- och välfärdsförvaltningen (044-13 50 00) och ber att få tala med enhetschefen på familjehemsgruppen. Du kan också kontakta familjehemsgruppen via e-post, på adressen arbete.valfard@kristianstad.se.

5. Se till att barnet blir inskrivet i skola eller förskola och sök upp rektor/lärare/förskolepersonal.
Börja med att kontakta Slussen, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad, 044-13 23 11, som kartlägger barnets kunskapsnivå och hjälpbehov. Var med vid utvecklingssamtal och förklara att skolan skall kontakta dig om det blir några problem. Du är i "vårdnadshavares" ställe och tar ställning till frågor om ledighet och liknande.

6. Se till att barnet har ett bra boende. Många gånger bor barnet hemma hos nära anhöriga eller bekanta. Om barnet skulle fara illa där hen bor måste du omgående anmäla det till familjehemsgruppen på arbete och välfärdsförvaltningen och begära att förvaltningen omplacerar barnet i ett familjehem.

7. Ersättning från migrationsverket kommer in på ett ICA-bankskonto. Bankkortet skickas, tillsammans med koden, hem till dig. Om du överlämnar bankkortet till de vuxna där barnet bor skall de skriva under ett bevis på att de tagit emot det. Om du istället väljer att överlämna medel i kontanter bör någon skriva på en kvittens att hen mottagit beloppet. Det kan till exempel vara:

 • barnet
 • vuxen i boendefamiljen/familjehemmet
 • personal på kommunalt boende för ensamkommande barn

Ersättningen från migrationsverket är så låg att det inte går att spara pengar till barnet. Du kan bara överlämna bankkortet till någon annan om du bedömer det som lämpligt.

8. Du bevakar barnets rätt mot myndigheter, t.ex. migrationsverket, arbete och välfärdsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och Region Skåne (sjukvård, medicin).

9. Du följer med barnet vid intervjuer hos migrationsverket och möten hos arbete och välfärdsförvaltningen. Du blir kallad och – enligt överförmyndarens mening – bör du dessförinnan ha fått frågan vilken tid som passar dig.
Du kan begära att migrationsverket betalar tågbiljett för dig och barnet till intervjuplatsen, som vanligtvis är i Malmö. Kör du med egen bil får du betalt i efterhand, när du lämnar in en redogörelse till överförmyndaren.

10. Om barnet behöver en person som följer med hen till skola, läkare, tandläkare och liknande ber du i första hand någon vuxen i boendefamiljen, familjehemmet eller personal på boendet att följa med. Om detta inte skulle fungera ansöker du om kontaktperson för barnet hos arbete och välfärdsförvaltningen.
Det ingår alltså inte i ditt uppdrag som god man att göra detta. (om det inte rör sig om inledande hälsobesök/skolbesök, utvecklingssamtal o.d.)

11. Vid myndighetskontakter ska myndigheter på din begäran anlita tolk. Om du själv behöver tolk när du och barnet träffas kan du anlita tolk på överförmyndarens bekostnad. Var restriktiv med detta. Du företräder inte någon myndighet och målet är att barnet skall lära sig svenska.

12. Du förvaltar barnets tillgångar och skall skicka en tillgångsförteckning och årsräkning till överförmyndaren. Barnet har oftast inga tillgångar och det går inte att öppna ett bankkonto innan barnet fått permanent uppehållstillstånd. Utdrag från ICA-kontot lämnas på din  begäran av migrationsverket och ska bifogas årsräkningen.

13. Ett barn kan få permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd på olika grunder, till exempel:

 • väpnad konflikt
 • flykting
 • miljökatastrof
 • svåra motsättningar
 • tortyr
 • synnerligt ömmande omständigheter

Grunderna anges i så kallade klassningskoder. Ibland händer det att migrationsverket bestämmer barnets ålder till en annan än vad barnet själv anser är den rätta.

Själva grunden (anledningen till att barnet får stanna) är viktig. En höjning av barnets ålder kan få stora konsekvenser för barnet (t.ex. för om barnet har rätt att återförenas med sina föräldrar i Sverige). Att kunna återförenas med sina föräldrar i Sverige är för många barn det viktigaste och mest betydelsefulla.

Därför är det viktigt att du som god man redan nu tar reda på mera om de olika klassningskodernas rättsverkningar och vad det kan innebära om barnet inte anses som flykting eller om åldern höjs. Ta också reda på vad som händer om barnet får avslag på ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Du kan fråga handläggare på migrationsverket och barnets jurist. Information finns även på migrationsverkets hemsida och hos SKL, Sveriges kommuner och landsting.
Enklast hittar du SKL:s information genom att söka på "god man för ensamkommande barn".
Där hittar du även en länk till migrationsverkets information till gode män och överförmyndare, som innehåller bra information. Se mera under relaterade länkar

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.