Checklista - efter uppehållstillstånd

Här kan du som är god man läsa om hur du gör när det ensamkommande barnet har fått uppehållstillstånd.

1. Precis som innan barnet fick permanent uppehållstillstånd bevakar du barnets rätt till bra boende, utbildning, läkarvård och liknande. Du bör träffa barnet 1-2 gånger per månad för att försäkra dig om att barnet mår bra.

2. Du (och överförmyndaren) får ett meddelande från migrationsverket om att barnet fått uppehållstillstånd, tillsammans med ett besked om när barnet skrivs ut till Kristianstads kommun.

3. Överförmyndaren begär att du skickar in en delräkning och redogörelse för barnet fram till det datum barnet skrivs ut till kommunen. Du lämnar in delräkning och redogörelse fram till detta datum (inte för kortare tid och inte för längre tid). Överförmyndaren beslutar om arvode och kostnadsersättning. Därefter återsöker överförmyndaren hos migrationsverket utbetalt arvode och kostnadsersättning för period fram till dess att barnet skrivits ut till kommunen.

4. Du ser till att barnet får de fyra sista siffrorna i sitt personnummer och att barnet folkbokförs på den adress där hen har sin dygnsvila. Kontakta skatteverket.

Läs mer på migrationsverkets och skatteverkets webbplatser.

5. När barnet är folkbokfört ansöker du om ett id-kort om barnet har fyllt 13 år. Ansökan kostar 400 kronor (2017) och om barnet saknar medel ansöker du om ekonomiskt bistånd för kostnaden hos arbete- och välfärdsförvaltningen (Ibland räcker en "muntlig ansökan" men många gånger är det bra med en skriftlig ansökan; via mejl till barnets handläggare eller genom att skriva till Arbete- och välfärdsförvaltningen, 291 80 Kristianstad; se mer under punkten 9).

De närmaste kontoren som handlägger ansökningar om id-kort ligger i Malmö och Helsingborg.  Ansökningsavgiften skall vara betald innan du och barnet besöker skatteverkets kontor. Du måste vara med vid ansökningstillfället och ha med dig bevis på att avgiften är betald. Om du anser att det är lämpligt kan id-kortet sedan hämtas av barnet tillsammans med någon annan vuxen som har fullgod legitimation (det betyder att du inte alltid måste vara med vid hämtningstillfället).
På skatteverkets webbplats kan du söka på "id-kort" för uppgifter om vilket bankgiro ansökningsavgiften ska sättas in på, adresser och öppettider.

6. När barnet är folkbokfört öppnar du ett bankkonto i barnets namn. I regel är det ett konto som du kan disponera över utan överförmyndarens samtycke och, om barnet är så pass gammalt och moget att du anser det är lämpligt, ett ungdomskonto som barnet själv kan använda sig av.

7. När barnet fått permanent uppehållstillstånd måste du undersöka om hemmet som barnet bor i får omkostnadsersättning för matkostnader och liknande. Om barnet bor i en gruppbostad som arbete- och välfärdsförvaltningen har ingått avtal med kan du utgå från att boendet får betalt för sina kostnader. Då behöver du inte kontrollera det.

Om barnet däremot bor i släktingars hem eller liknande, ska du begära ett skriftligt besked av arbete- och välfärdsförvaltningen om hur mycket släktinghemmet får i omkostnadsersättning för barnet. Det gör du för att kunna bedöma om barnet uppnår skälig levnadsnivå.

Läs mer om hur stor omkostnadsersättningen minst bör vara på socialstyrelsens webbplats under ekonomiskt bistånd.

8. Med ett permanent uppehållstillstånd har barnet rätt till svenskt studiestöd från Centrala Studiemedelsnämnden (CSN) om barnet går på gymnasiet (gäller barn som fyllt 16 år). Det är bara du som god man som är behörig att ansöka om studiestöd för barnets räkning. Släktingar eller bekanta till barnet kan alltså inte söka.

Gör så här:

 • Skicka in registerutdrag till CSN som visar att du är god man och ansöker om studiehjälp 
  Använd blankett: "ansökan om grundläggande rätt till svenskt studiestöd – studiehjälp"
 • Begär extra tillägg så fort som barnet har rätt till detta 
  Använd blankett "ansökan om extra tillägg"
 • Fråga kuratorn eller någon annan om skolan har blanketter, annars får du vända dig till CSN.
 • Studiehjälpen och det extra tillägget betalas ut till ett konto i ditt namn.  När du skickar redovisningshandlingar till överförmyndaren måste du visa att pengarna kommit barnet till godo, genom överföring till konto i barnets namn eller kvittenser
 • Kontaktuppgifter till CSN: Brev: CSN Postservice, 838 71 Frösön. Telefon: 0771-276 000. Webb: www.csn.se, där du även har möjlighet att skriva mejl.

9. För att barnet ska uppnå skälig levnadsnivå måste du som god man i vissa fall ansöka om ekonomiskt bistånd för barnet. Om släktinghemmet inte får någon omkostnadsersättning måste du ansöka om ekonomiskt bistånd för barnet till mat och annat hos arbete och välfärdsförvaltningen. Om barnet går på gymnasiet och bor på ett gruppboende för ensamkommande barn finns det ibland behov av att du ansöker om ekonomiskt bistånd för barnet. Under sommarmånader utgår ingen ersättning från CSN och omkostnadsersättning till ett gruppboende omfattar oftast inte utgifter för kläder och fickpeng. Då kan du behöva ansöka om ekonomiskt bistånd. 

Ibland räcker en "muntlig ansökan" men många gånger är det bra med en skriftlig ansökan; via mejl till barnets handläggare eller genom att skriva till Arbete- och välfärdsförvaltningen, Familjehemsgruppen, 291 80 Kristianstad (Om du inte når barnets handläggare, om du är osäker på om arbete- och välfärdsförvaltningen har uppfattat din begäran eller om beslut i frågan dröjer). När du ansöker via mejl behöver du inte skriva ut barnets namn och hela personnummer. Skriv bara barnets initialer och de sex första siffrorna i personnumret, ditt namn och telefonnummer.

Ansökan skall innehålla en begäran om ett bestämt belopp och skälet till varför du anser att ekonomiskt bistånd skall utgå. (Exempelvis "ekonomiskt bistånd för juli månad med X kr, varav Y kr avser fickpeng och Z kr id-kort eftersom studiehjälp inte betalas ut under månaden.") och uppgift om vilket konto pengar skall sättas in på.

Du begär ett skriftligt beslut eller meddelande från arbete- och välfärdsförvaltningen (ett utdrag från journalanteckningarna räcker om det framgår belopp, datum och vilket barn det avser), så att du har kontroll på vilka inkomster barnet har fått.
Om en ansökan avslås skall arbete- och välfärdsförvaltningen bifoga en överklagandehänvisning.Läs mer om ekonomiskt bistånd och hur du ansöker på Kristianstads kommuns webbplats under "Ekonomiskt bistånd, socialbidrag".

10. Barn som är yngre än 16 år och inte går på gymnasiet har rätt till barnbidrag. Försäkringskassan accepterar dock inte att en god man ansöker om barnbidrag för barnet. Barnbidraget kan enligt 16 kap. 17 § socialförsäkringsbalken i vissa fall – på socialnämnds (arbete- och välfärdsnämndens) – begäran betalas ut till exempelvis familjehem. Detta påverkar då storleken på omkostnadsersättningen till hemmet.

11. När barnet fått permanent uppehållstillstånd skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om (ansöka om) eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. Överförmyndaren ska underrätta socialnämnden (arbete- och välfärdsnämnden) om att förutsättningar för en sådan talan (ansökan) eller anmälan föreligger.

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare görs när någon av föräldrarna lever. Om föräldrarna är avlidna  görs en anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Du bevakar barnets rätt till en särskilt förordnad vårdnadshavare gentemot arbete- och välfärdsförvaltningen.
Om barnets föräldrar förväntas komma till Sverige inom kort eller om barnet inom en kortare tid (säg ett halvår) fyller 18 år finns det särskilda skäl som talar emot att ansökan, alternativt anmälan görs.

Du kvarstår som god man tills dess att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Så fort du får veta att en person förordnats som särskilt förordnad vårdnadshavare meddelar du överförmyndaren det.

12. Många ensamkommande barn, som har förälder/föräldrar kvar i livet, känner ett stort ansvar för att förälder/föräldrar och syskon skall få komma till Sverige.

Grunden som barnet fått permanent uppehållstillstånd på (exempelvis flykting, miljökatastrof, tortyr, eller synnerligen ömmande omständigheter) kan, tillsammans med barnets bedömda ålder, ha betydelse för om föräldrar får komma till Sverige.

Det betyder att ett barn kan hamna i en svår kris om barnet får uppehållstillstånd på "fel grund" eller om barnets ålder "höjs".

På vilken grund en person har fått sitt uppehållstillstånd anges i beslut om uppehållstillstånd och i de så kallade klassningskoder som registreras av migrationsverket när beslutet om permanent uppehållstillstånd meddelas. Läs mer på migrationsverkets webbplats under "klassningskoder".  Om du och barnet anser att permanent uppehållstillstånd har getts på fel grund eller att migrationsverket bestämt barnets ålder felaktigt kan detta beslut överklagas.

Viss ledning för om beslutet är riktigt i denna del eller inte kan du kanske få av barnets jurist (även om dennes uppdrag ibland formellt sett är avslutat) eller av handläggare på migrationsverket. Du är behörig att överklaga beslutet.

När barnet har fått permanent uppehållstillstånd kan föräldrar och syskon ha rätt att ansöka om att få uppehållstillstånd i Sverige via webben eller på en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat). Det ensamkommande barnet kan alltså inte ansöka om uppehållstillstånd för nära anhöriga. Ibland behöver du som god man förklara för barnet att barnets föräldrar måste ansöka själva, vanligtvis hos den svenska ambassaden/ konsulatet i det land som föräldrarna vistas i. Kontaktuppgifter hittar du genom att söka på www.swedenabroad.com på Utrikesdepartementets webbplats.

Den som ansöker om uppehållstillstånd kan behöva ha vissa handlingar från Sverige, som ett familjebevis (en typ av personbevis som beställs hos skatteverket). Om det behövs kan du kontakta den svenska utlandsmyndigheten (ambassaden/konsulatet) via mejl eller telefon för att höra vilka handlingar som föräldrarna behöver från Sverige (se www.ud.se).

När migrationsverket får ansökan från en nära anhörig skickas ett brev hem till barnets folkbokföringsadress. Du begär att en kopia av brevet också skickas hem till dig. Migrationsverket begär att barnet skall fylla i ett frågeformulär och skicka in det till migrationsverket. Du hjälper (vid behov) barnet att fylla i frågeformuläret.

Om nära anhöriga får uppehållstillstånd kan de ha rätt till resebidrag från migrationsverket. Om barnet har flyktingstatus kan barnet ansöka om resebidraget om nära anhöriga fått svenskt uppehållstillstånd, har ett giltigt pass och inte själva kan betala för resan till Sverige.

I samtliga fall där barnets medverkan behövs för att föräldrarna skall få komma måste du företräda och bistå barnet, om barnet vill återförenas med sina föräldrar.

Bra och enkel information finns på migrationsverkets webbplats. Du kan till exempel söka på "resebidrag för anhörigas resor till Sverige", " För dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige" eller "krav för uppehållstillstånd".

Information finns också på Sveriges kommuner och landstings webbplats. Du kan söka på "god man för ensamkommande barn". Där finns en länk till migrationsverkets information till gode män och överförmyndare.

Tänk på att varje myndighet har en långtgående informationsskyldighet. Har du frågor så kontaktar du migrationsverkets tillståndsenhet, som behandlar tillståndsfrågor. Telefonnummer 0771-235 235. Barnets handläggare arbetar troligen i Växjö eller Malmö. Ett ensamkommande barn och god man måste många gånger resa till handläggaren i Växjö eller Malmö för att delges beslut.

13. Om barnet återförenas med sina föräldrar i Sverige måste du genast anmäla det till överförmyndaren och arbete- och välfärdsförvaltningen, med uppgift om föräldrarnas namn och vistelseadress. Godmanskapet skall nämligen i regel avslutas om barnet återförenas med sina föräldrar. Överförmyndaren meddelar beslutet om det.

14. När barnet fyller 18 år avslutas godmanskapet automatiskt. Du behöver berätta detta för barnet i god tid. Om du och barnet anser att hen efter sin 18-årsdag behöver stöd i form av en kontaktperson eller liknande bör du i god tid innan 18-årsdagen lämna in en skriftlig ansökan om det till Arbete- och välfärdsförvaltningen, 291 80 Kristianstad.

15. När godmanskapet är avslutat kommer överförmyndaren att överlämna dina redovisningshandlingar om den ekonomiska förvaltningen till barnet som fyllt 18 år, föräldrarna eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.