Utsläpp av bekämpningsmedel vid Olseröd

Ort Olseröd
Gata Korsningen väg 19/Bökevägen
Datum 2020-10-05
Prognos Provtagning av vatten pågår

Ett utsläpp av bekämpningsmedel har inträffat i närheten av korsningen Väg 19/Bökevägen i höjd med Olseröd.

Enskilda, grävda brunnar i området ska i nuläget inte användas. Det kommunala dricksvattnet påverkas inte av händelsen och går bra att dricka.

Bekämpningsmedlet har runnit ut i marken och spridit sig till en närliggande bäck. Därför ska vattnet i bäckar och åar i närheten av utsläppet i nuläget inte användas av betesdjur.  Undersökning av området pågår.

Utsläppsplatsen och vattendraget är markerade i kartan.
(Om någon undrar: Siffrorna i kartbilden kommer från ritprogrammet och har ingen praktisk betydelse, men vill tyvärr inte låta sig bli raderade.)

Informationen uppdateras löpande. 

 

Uppdatering 21/10 kl. 12.40

De första provsvaren har visat en viss påverkan av utsläppet. En utredning pågår och fler prover kommer tas framöver. Fastigheter med grävd brunn i området uppmanas att fortsätta ta dricksvatten från tanken på Järnbäckavägen 1.

 

Uppdatering 7/10 kl. 15.00

På platsen där utsläppet skedde har en sanering utförts och prover har tagits för att kontrollera att det inte kvarstår någon förorening i marken. Sedimentet i diket nedströms där utsläppet skedde är nu urschaktat och diket rensat. Vattnet i diket har pumpats upp i tre omgångar. Under gårdagen togs prover såväl i vattnet som i sedimentet som är kvar.  Vi inväntar nu provsvaren. Först därefter vet vi om ytterligare insatser behöver genomföras.

Rekommendationen att inte använda vattnet för boende uppströms väg 118 med egen grävd brunn kvarstår.
 

Uppdatering 6/10 kl. 11.30

Saneringsarbetet fortgår och provtagning kommer att genomföras inom kort. Bedömningen är att alla hushåll med egen grävd brunn som ligger nedströms från väg 118 återigen kan börja använda sitt vatten. Det bedöms inte heller vara någon fara för betesdjur att använda vatten från bäcken nedströms väg 118.

Kartan visar den sträcka där man fortsatt inte ska dricka sitt vatten om man har en enskild grävd brunn.

Uppdatering 5/10 kl. 20.10:

Vattentanken är nu på plats vid Järnbäckavägen 1.

 

Uppdatering  5/10 kl. 18.10:

En dricksvattentank kommer att placeras ut under kvällen vid Järnbäckavägen 1.

Saneringsinsatser har inletts. Bäcken har blivit uppdämd strax söder om Yngsjövägen för att förhindra vidare spridning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.