Krisberedskap

Vi ska i största möjliga mån utföra vårt uppdrag, även under kriser och katastrofer. För att göra detta, försöker vi att förutse möjliga risker. Vi övar och planerar, bland annat för nödvatten och skydd vid oljeutsläpp, pandemier och översvämningar.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag även under svåra förhållanden genomför vi ett löpande beredskapsarbete:

 • Vi identifierar möjliga risker och planerar för att våra verksamheter ska kunna hantera dem.
 • Vi utbildar och övar tjänstemän och politiker så att de kan leda kommunen även under svåra förhållanden.
 • Vi planerar och övar samordning med frivilligorganisationer, myndigheter och företag.  

Vår beredskapsplanering

Grunden för kommunens beredskapsplanering är de risker som finns inom kommunens gräns eller i vår närhet. Beredskapsplaneringen görs tillsammans med andra viktiga aktörer, till exempel Länsstyrelsen, andra kommuner, leverantörer av el och värme, Försvarsmakten och frivilligorganisationer.

Syftet med våra beredskapsplaner är dels att identifiera viktiga arbetsområden, dels beskriva den egna organisationen och samverkan med andra. Planerna fokuserar på att säkra viktiga samhällsfunktioner och verksamheter som alltid måste fungera, till exempel vård och omsorg. Planerna utformas så allmängiltigt att de kan utgöra stöd även vid oförutsedda händelser.

I beredskapsplanerna finns checklistor, förteckningar på personal, adressförteckningar, resursförstärkningar som behövs för att klara en pressad situation.

Områden med särskilt hög beredskap

I planeringen ingår även förberedelser för andra områden där det ska finnas särskilt hög beredskap, till exempel:

 • svåra störningar i elförsörjningen
 • svåra störningar i kommunens vattenförsörjning
 • förorenat dricksvatten
 • allvarlig smitta
 • översvämningar
 • kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen

Störningar i vattenförsörjningen och nödvatten

Dricksvatten är ett av våra allra viktigaste livsmedel och kommunen ansvarar för att alla invånare har tillgång till dricksvatten, även om den ordinarie vattenförsörjningen inte fungerar eller om vattnet av någon anledning blivit smittat. 

Skulle det värsta hända och en eller flera kommundelar blir utan vatten en längre tid än vad som är hanterbart, kommer vattentankar att placeras ut på förutbestämda platser i de områden där behov finns.

Tankarna fylls sedan på kontinuerligt så länge behov finns. Vattnet hämtar du i egna medhavda kärl. Det är bra om du redan idag funderar på om du har lämpliga kärl att hämta dricksvatten i. Du som har hemtjänst får hjälp av dem med att forsla hem vattnet i vattenpåsar som du får låna.

Vid en vattenbristsituation gäller ransonering och vattenbehovet beräknas till tre liter per person och dygn.

Vem får vatten först?

De som är mest sårbara får vatten först, det gäller till exempel våra särskilda boenden, där gamla eller sjuka vårdas. Därefter kommer någon förutbestämd vattenplats i varje drabbad kommundel att förses med vatten parallellt, så att inte en kommundel får vänta till sist.

Beroende på hur omfattande vattenstörningen är, kan det dröja kortare eller längre tid innan samtliga förutbestämda platser har fått tankar på plats.

Tips för att klara vattenbehovet

 • För att spola på toaletten, diska och tvätta dig ber vi dig hämta vatten i hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller dylikt.
 • Om vatten finns i kranen men har blivit förorenat, ska du kokas upp vattnet ordentligt och låta det svalna innan du använder det i matlagning eller som dryck.
 • För att förse större djur som till exempel hästar med vatten, behöver du som djurägare använda vatten från vattendrag eller kontakta grannar med rent brunnsvatten. Kontrollera gärna förekomsten av vattendrag och grannar med brunnsvatten i förväg.

Större oljeutsläpp

Målet med kommunens oljeskyddsberedskap är att bekämpa den olja som når land efter ett utsläpp till havs och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder. Konsekvenserna av ett oljeutsläpp till havs är många. Kustzonen med sitt växt- och djurliv skadas, stränder förorenas och havsbottnar påverkas negativt. Oljeutsläpp kan också få stora konsekvenser för flera andra funktioner och näringar, till exempel dricksvattenförsörjning och turism.

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram en regional oljeskyddsplan och Kristianstads kommuns oljeskyddsplan är en lokal anpassning till denna. Syftet med kommunens oljeskyddsplan är att stärka vår beredskap inför och vid en oljeolycka till havs som kan leda till att olja når vår kust. 

Allvarlig smitta och pandemi

En pandemi är en infektionssjukdom som sprids över stora delar av världen och drabbar en stor del av befolkningen i varje land. Kommunen har tillsammans med Region Skåne och andra myndigheter ansvar för att förbereda samhället för detta. Det handlar om att tillsammans identifiera samhällsviktig verksamhet (både offentlig och privat) som måste fungera vid en pandemi eller annan krissituation.

Kommunen har många verksamheter som måste fungera även vid en pandemi, till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt genomföra sina egna verksamheter i normal omfattning och ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt information om läget.

Kristianstad kommun har en samordnad pandemiplan som är generell för alla typer av pandemier. Planen beskriver hur kommunen ska arbeta för att kunna agera flexibelt inför, under och efter en pandemi för att minimera effekterna för anställda, invånare och samhälle.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.