Vatten- och avloppsledningar byts

den 14 maj 2019 14:18Arkiverad

Just nu pågår ett antal ledningsarbeten runt om i kommunen. Arbetet är viktigt för att förse medborgarna med dricksvatten och att ta hand om deras avlopp.

Vattenledningarna byts runt om i kommunen.
Vattenledningarna byts runt om i kommunen.

Det pågår omfattande ledningsarbeten längs Kronogatan i Tollarp, Strömvägen i Hammar och Skärdalsvägen i Vä, vilket gör att trafiken måste ledas om och de boende får köra lite omvägar för att nå sina hus.

– Ledningarna ligger djupt i gatorna, så vi måste schakta brett när vi byter dem. Den försämrade tillgängligheten kan upplevas som störande, men arbetet är nödvändigt, säger Henrik Wester, informatör på C4 teknik, kommunens tekniska förvaltning.

– Vi byter cirka 14 km ledning varje år och det är lika viktigt som att bygga nya vattenverk, säger Henrik Wester.

Att leverera säkert dricksvatten är ett arbete i fyra steg. Först måste bör grundvattnet skyddas, eftersom det utgör råvara för kommunens dricksvattenproduktion. Vidare så krävs moderna vattenverk som kan producera livsmedel av råvattnet. Sedan ska det renas ansvarsfullt innan det återgår till naturen. Mellan alla stegen ska vattnet transporteras i ledningar som ska vara av god kvalitet så att vattnet inte förorenas på vägen.

 

Vattnet rör sig i ett kretslopp. Alla delar är lika viktiga för dricksvattensäkerheten.

 

Alla investeringar, all drift och allt underhåll som utförs för att förse medborgarna med kommunalt dricksvatten finansieras genom VA-taxan, som är uppdelad i två avgifter – anläggningsavgift och brukningsavgift.

Förenklat är det så att de nyanslutna områdena för vatten och avlopp finansieras av anläggningsavgifterna. De nya abonnenter betalar dem när de får ledningarna framdragna till fastigheten. Drift, underhåll och nyinvestering i verk och befintligt ledningsnät finansieras av brukningsavgifterna som abonnenterna sedan betalar löpande. Avgiften betalas oftast kvartalsvis.

Avgifterna som VA-abonnenterna betalar går till att finansiera VA-verksamheten. Ett överskott kan alltså inte finansiera en ny skola eller dylikt. Det sparas istället i den så kallade VA-fonden som är en reserv ifall verksamheten skulle gå med underskott nästa år.

– Det är styrt av vattentjänstlagen. Alla VA-avgifter ska komma VA-abonnenterna till nytta, säger Henrik Wester.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.