Tvärpolitisk överenskommelse under coronaläget

Uppdaterad:den 5 maj 2020 10:32Arkiverad

Samtliga fullmäktigepartier i Kristianstads kommun har ställt sig bakom en överenskommelse om att stärka samordningen under coronakrisen. Med regelbundna möten, gemensam lägesbild och breddad förankring vill de stärka stödet till kommunorganisationen och öka uthålligheten i arbetet mot pandemin.

Rådhus Skåne från Stora torg
Fullmäktigepartiernas gruppledare samlades i rådhuset för att göra en överenskommelse som ger kommunorganisationen stöd i arbetet mot coronapandemins konsekvenser.

Överenskommelsen innebär att gruppledarna för samtliga fullmäktigepartier varje vecka bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden för att få en samlad lägesbild och diskutera det aktuella läget med inbjudna från nämnder och förvaltningar. Den täta kontakten ska öka möjligheten till en samlad strategi och till att snabbt hantera förslag och beslut som kan ge det stöd som nämnder, förvaltningar och verksamheter behöver.

I överenskommelsen trycker de sju partiföreträdarna på att en viktig utgångspunkt är att säkerheten och kvaliteten i omsorgen ska garanteras och att nödvändiga resurser ska sättas in för att säkra kompetens, kontinuitet och en trygg arbetsmiljö i omsorgsverksamheten.

Överenskommelsen innehåller ett antal punkter som är avsedda att minska riskerna och mildra konsekvenserna av pandemin i lokalsamhället. Ett antal förslag till insatser inom olika områden ska snabbt utarbetas för att ligga till grund för beslut nästa gång kommunfullmäktige samlas till sammanträde i juni.

Överenskommelsen har undertecknats av Peter Johansson (M), Pierre Månsson (L), Anders Tell (S), Christina Borglund (KD), Karl Gemfeldt (C), Mikael Persson( V) , Niclas Nilsson (SD).

Hela överenskommelsen finns att läsa i bilagan under Relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.