Trygghetsrankning ger motivation

den 24 januari 2020 12:01Arkiverad

När Sveriges regioner och kommuner, SKR, väger samman olika faktorer för trygghet och säkerhet hamnar Kristianstad en bit nedanför mitten av rankinglistan, på plats 184. ”Det finns ju skäl till att vi prioriterar trygghetsfrågan högt.”, säger kommunalrådet Peter Johansson.

Brandbilar.
Räddningstjänsten märks mest vid utryckningar, men en stor del av jobbet går ut på att förebygga olyckor och bränder. Statistiken tyder på att insatserna gör nytta.

Rangordningen av tryggheten och säkerheten i kommunerna i den färska rapporten från Sveriges regioner och kommuner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är beräknad utifrån sammanvägd statistik över olycksskador, bränder och anmälningar om våldsbrott och stölder. SKR:s Öppna jämförelser inom olika områden är avsedda att ge regioner och kommuner underlag för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Rankningslistorna kan skapa motivation och till förändring och användas som en måttstock för uppföljning av det fortsatta arbetet. Kommunalrådet Peter Johansson (M) anser att jämförelsen om trygghet och säkerhet kan ge en fingervisning om läget för kommunen, men menar att den också måste tas med en nypa salt.

– Dels är det vitt skilda faktorer som vägs samman, dels bygger rangordningen på minimala skillnader i decimaler och dessutom finns en eftersläpning i statistiken som gör att det här beskriver läget för ett par år sedan och inte i dag. Men självklart ska den här sammanställningen vara en del i våra fortsatta analyser, säger Peter Johansson.

Siffrorna i SKR:s sammanställning visar att 9,4 av 1 000 invånare i Kristianstads kommun låg på sjukhus minst ett dygn efter olyckshändelser under åren 2016-2018. Samtidigt brann det i 0,46 byggnader per 1 000 invånare. När det gäller brottsligheten, som mättes 2015-2017, anmäldes 10,7 våldsbrott och 47,1 stölder per 1 000 invånare. I jämförelse med motsvarande statistik tio år tidigare har både olycksskador och anmälda brott minskat i kommunen. De skadade som hamnade på sjukhus 2006-2008 var 12 procent fler. Andelen våldsbrott 2005-2007 var 8 procent högre och stölderna så mycket som 23 procent högre. För bränderna finns inga tidigare jämförelsetal redovisade.

– Varje brott och varje olycka är en för mycket, och vi arbetar på flera nivåer tillsammans med andra myndigheter och aktörer för att öka tryggheten och säkerheten i vår kommun. Jag hoppas och tror att vi ska kunna se fortsatt sjunkande siffror i statistiken framöver, säger Peter Johansson.

Under förra året stärktes samarbetet mellan kommunen och lokalpolisområdet. Bland annat hålls regelbundna lägesbildsmöten varje vecka. Polisen har också utökat sin bemanning och bland annat tillsatt områdespoliser och ökat närvaron i centrum. Flera platser i Kristianstad har också fått kamerabevakning genom samverkan mellan kommunen och polisen. Nyligen samlades sex partier över blockgränserna i Kristianstads kommunfullmäktige till ett politiskt handslag om åtgärder för att öka tryggheten i kommunen. I det gemensamma programmet lyfts en rad insatser fram för det trygghetsskapande arbetet både på kort och på lång sikt.

– Långsiktigt är det absolut viktigaste för kommunen att jobba förebyggande för att undvika att barn och unga hamnar snett och glider in i missbruk och kriminalitet. I det kortare perspektivet handlar det om att göra det svårare för den som vill utföra brott och att på olika sätt stödja polisen i deras brottsbekämpande arbete, säger Peter Johansson.

Även arbetet med att förebygga olyckor och bränder är ständigt pågående i kommunen. Utbildning och information är en viktig del i det förebyggande arbetet, men också kontroller, fysiska skyddsåtgärder och utbyggd trafiksäkerhet.

– Kommunens räddningstjänst märks kanske mest vid utryckningar, men till allra största delen jobbar de med förebyggande insatser. Omsorgen och skolan är också oerhört viktiga i det olycksförebyggande arbetet. Det är faktiskt i hemmet som de allra flesta olyckorna inträffar och de allra mest drabbade är barn och äldre. Genom att jobba med råd, stöd och upplysning går det att minimera risker på många håll, säger Peter Johansson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.