Trafikverket samråder om ny stambana i Skåne

den 2 mars 2020 10:17Arkiverad

Nu bjuder Trafikverket in till samrådsmöten om det tidiga skedet i lokaliseringen av en ny dubbelspårig stambana mellan Hässleholm och Lund. I det område som berörs av utredningen ingår en liten del av Kristianstads kommun omkring Rickarum och Äsphult.

Kartbild över Skåne med utredningsområdet markerat.
En liten del av Kristianstads kommun, runt Rickarum och Äsphult, ligger inom Trafikverkets utredningsområde för ny stambana. Illustration: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun.

De långsiktiga planerna för järnvägsutbyggnaden i Sverige är att stambanan mellan Malmö och Stockholm ska byggas för höghastighetståg som kan korta restiden för sträckan från dagens omkring fyra och en halv timme till framtidens drygt två och en halv timme.

Utbyggnaden är planerad att ske i etapper och en av de första är sträckan mellan Hässleholm och Lund. Där har Trafikverket fått i uppdrag att inleda processen för att anlägga en ca 70 km lång ny dubbelspårig järnväg med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg. I arbetet ingår även att etablera nya stationer i Lund och Hässleholm. Planerad byggstart är någon gång under perioden 2027-2029.

Tidigt planeringsskede

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig just nu i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg, det som kallas lokaliseringsutredning. Det i sig är ett omfattande arbete som påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdigt våren 2022. Under utredningen undersöker Trafikverket olika lämpliga sträckningar (s.k. korridorer) för den nya järnvägen. Höghastighetstågen kräver en rakare dragning än den gamla stambanans slingriga väg. Utmaningen för lokaliseringsutredningen är alltså att hitta en så rak sträckning som möjligt, som ger så små störningar som möjligt inom det utpekade utredningsområdet. I det arbetet behöver Trafikverket ta hänsyn till en rad olika aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet.

Kunskap och synpunkter

En viktig del i lokaliseringsutredningen är samråden, som är en del av den demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen. Det första samrådet under lokaliseringsutredningen genomförs under perioden 16 februari-17 mars 2020.

Öppet hus för samråd

I samband med samrådet arrangeras fyra öppet hus-tillfällen i Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm. Där kommer Trafikverkets personal att berätta om varför nya stambanor behövs, vad projekt Hässleholm-Lund är för något och förklara arbetsprocessen framåt. Besökarna kommer att få insyn i hur arbetet är upplagt de kommande åren och när Trafikverket kommer att presentera förslag på korridorer och sträckningar. Ännu finns inga förslag på korridorer att presentera, utan de förslagen kommer längre fram i processen när mer information och kunskap har hämtats in genom utredningen. På de öppna husen hålls en allmän presentation varje heltimme (kl. 15.00-19.00) med efterföljande frågestund. Sluttid för samtliga mötestillfällen är kl. 19.30. Informationen är densamma på alla orterna.

Trafikverket räknar med att intresset är särskilt stort bland dem som bor i eller i närheten av själva utredningsområdet. Därför skickas information och inbjudan direkt hem till personer som bor i de västra delarna av Kristianstads kommun, men även andra intresserade är välkomna till öppet hus-mötena. Kristianstads kommun har ingen mer information än den som redovisas på Trafikverkets webbplats. Kommunen kommer att lämna information och synpunkter till Trafikverket under de fyra samrådsperioder som ska hållas fram till 2022.

Trafikverket håller öppet hus:
Höör 4 mars kl 15.00-19.30, Älvkullen, Älvgatan 2
Lund 9 mars kl 15.00-19.30, Magle Konserthus, Magle stora kyrkogata 4
Hässleholm 10 mars kl 15.00-19.30, Hässleholm tekniska skola, Stobyg. 7
Eslöv 12 mars kl 15.00-19.30, Carl Engströmsskolan, Östergatan 16

Ta del av material och lämna synpunkter:

På trafikverkets webbplats kan du enkelt ta del av allt material och lämna synpunkter. Du hittar länken under Relaterat material.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.