Taxan för vatten och avlopp höjs

Uppdaterad:den 18 december 2020 21:09Arkiverad

Den 1 januari 2021 höjs taxan för kommunalt vatten och avlopp. Taxan består av två avgifter där den så kallade anläggningsavgiften höjs med 11 % och brukningsavgiften höjs med 12 %.

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet (VA) är viktig för människors hälsa och för miljön. VA-taxan bekostar tillsammans alla vattenverk, reningsverk, ledningar och utbyggnader som behövs för att förse hushåll runt om i kommunen med rent dricksvatten och ta hand om deras avlopp på bra sätt. Taxan består av två delar; anläggningsavgiften som nya VA-abonnenter betalar för själva inkopplingen och en brukningsavgift som hushållen sedan betalar löpande för själva användningen.

Den 1 januari 2021 höjs båda avgifterna i VA-taxan. Anläggningsavgiften höjs med 11 % och brukningsavgiften med 12 %. Höjningarna görs för att Kristianstads VA-verksamhet – precis som hos andra kommuner – står inför stora investeringsbehov. Utöver att öka utbytestakten för ledningsnätet, så ska flera av de befintliga verken och pumpstationerna uppgraderas eller bytas ut. Till exempel så pågår bygget av ett nytt vattenverk i Gärds Köpinge och i Kristianstad pågår ett ännu större om- och tillbyggnadsprojekt på Kristianstads centrala reningsverk, där pålningsarbetet för markförberedelsen precis håller på att avslutas.

– Intäkterna och kostnaderna för kommunalt VA ska gå jämt upp. Vi behöver höja avgifterna för att finansiera driften av de befintliga anläggningarna och ta höjd för det kommande behovet av nya ledningar, verk och nyanslutningar, säger Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun.

Den nya taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021 och en genomsnittsvilla innebär höjningen av brukningsavgiften cirka 56 kronor per månad. Vad gäller anläggningsavgiften så är det beroende på flera av fastighetens förutsättningar. Du kan läsa mer om VA-taxan och beräkningar för olika typhus under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.