Stor debattlust i fullmäktige

Uppdaterad:den 14 maj 2021 14:19Arkiverad

Det var inte många beslutsärenden på fullmäktiges dagordning i maj, men efter tidigare inställda möten och bordläggningar under våren var debattlustan hög. Motioner, interpellationer och frågestund lockade ledamöter att äntra talarstolen gång på gång.

EU-flagga och svensk flagga i Rådhus Skåne
En fredssymbol eller ett hån mot demokratin? Följ den engagerade debatten om EU-flaggan i sessionssalen i webbsändningen från kommunfullmäktige. Beslutet blev att EU-flaggan ska vara kvar vid fullmäktiges sammanträden..

De kommunala ärenden som lämnats från kommunstyrelsen till fullmäktige för beslut var snabbt avklarade utan diskussioner. De handlade om pandemilagen, betygsprövning, torgavgifter och styrelsearvoden.

En ny särskild pandemilag infördes i år, som ger en kommun möjlighet att meddela föreskrifter om vissa angivna begränsningar. Eftersom det kan krävas brådskande beslut valde kommunfullmäktige vid sammanträdet att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen, som sedan ska anmäla eventuella beslut till fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade att slopa avgiften för prövning till högre betyg fram till slutet av nästa år. Prövningen kostar annars 500 kronor, men för att kompensera för fjärrundervisningen under pandemin blir den nu kostnadsfri.

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om flera åtgärder för att underlätta för företag som drabbats av restriktionerna under coronapandemin. Bland annat har det införts nya parkeringsavgifter, hyresrabatter och avgiftsfria uteserveringar. Nu fattade fullmäktige även beslut om att halvera avgiften för torghandel och uppställning av matvagnar i Kristianstad och Åhus. Avgiften halveras för hela året 2021 och beslutet gäller retroaktivt från 1 januari.

I Krinova AB, som ägs av kommunen och Högskolan Kristianstad, ingår ett antal externa näringslivsrepresentanter i styrelsen. Inför bolagsstämman fattade kommunfullmäktige beslut om nya arvodesbestämmelser, som innebär att ordförande och externa ledamöter ska få arvoden som motsvarar det som gäller i andra bolagsstyrelser. Vid fullmäktigemötet påpekades att den nuvarande ordföranden Jonas Haak, som är VD i Kristianstad Österlen Airport, där kommunen är huvudägare, inte får ut något styrelsearvode utan utför uppdraget inom ramen för sin ordinarie lön. Arvodet betalas i stället till flygplatsbolaget.  

Ett medborgarförslag om att revidera och utveckla uppdragen till AB Kristianstadsbyggen besvarades.

Motioner med stor bredd

Därefter följde en hel rad motioner som ofta  ledde till många och intensiva debattinlägg om så varierade ämnen som matlådor, cykling, vindkraft, EU-flaggan i sessionssalen, centrumutveckling, idéburet offentligt  partnerskap, drift av vårdboenden, kulturgaranti för äldre och om vildsvinskött.

Pierre Månsson (L) besvarade en interpellation från Mikael Persson (V) om tvätt utan tvättmedel och Christina Borglund (KD) besvarade en interpellation från Fredrik Winberg (S) om handläggningstider för bygglov.

I ledamöternas frågestund blev det återigen skarpa ordväxlingar om bland annat Unga musik i syd, bonusar till kommunanställda, och stöd och samarbeten riktade mot ifrågasatta organisationer och konstellationer.

Alla diskussionerna går att följa i webbsändningen under Relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.