Start för budgetprocessen inför 2021

Uppdaterad:den 13 februari 2020 16:31Arkiverad

Knappt har 2019 års bokslut blivit sammanräknat innan arbetet med 2021 års budget börjar. Kommunerna står inför stora utmaningar när kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Kristianstads kommun går in för att prioritera tydligare och jobba smartare.

Rådhus Skåne från Stora torg
De ekonomiska utmaningarna är stora och många överväganden måste göras innan 2021 års budget kan beslutas.

Den ekonomiska utvecklingen går mot att kommunens kostnader ökar i högre takt än skatteintäkter och statsbidrag. En förändrad åldersfördelning i befolkningen innebär att färre måste betala för fler. Obalansen mellan arbetsför, skattebetalande befolkning och omsorgsbehövande barn och äldre är en utmaning för landets kommuner och regioner.

Det budgetarbete som nu har påbörjats inför 2021 går ut på att hålla tillbaka kostnadsökningen.

– Kommunal ekonomi är i grunden inte svårare än hushållsekonomi. När inkomsterna minskar måste man bromsa utgifterna så att pengarna ändå räcker hela året På samma sätt måste vi nu tänka i kommunen. Kostnaderna för 2021 behöver minskas eftersom intäkterna kommer att krympa. För att klara detta behöver vi både hålla igen på löpande utgifter och identifiera stora utgiftsposter som vi kan upphöra med, säger kommundirektör Christel Jönsson.

Även om det ännu är långt ifrån klart hur budgetramarna kommer att se ut, har förvaltningarna börjat jobba med frågan om vilka utgifter som kan minskas och om det finns några stora utgiftsposter som det skulle kunna kapas bort.

– Vi har under flera år haft tunga investeringar, framförallt i skolor och förskolor. Förra året översteg investeringsbudgeten för första gången en miljard kronor. Stora delar av investeringarna finansieras med lån, men när byggena väl står klara måste de betalas av och de årliga driftskostnaderna i ökar. Vi behöver ha en stabil ekonomi för att klara det, säger Christel Jönsson.

Kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att inventera och lyfta fram möjliga förslag till effektiviseringar av sina verksamheter. Deras tydliga fokus är att först och främst klara sina huvuduppdrag, alltså att fullgöra sådant som lagar och avtal kräver. Uppdraget till förvaltningscheferna var att redovisa generellt hållna förslag om möjliga åtgärder. Kommundirektören fick dessutom i uppdrag att tillsammans med förvaltningscheferna identifiera övergripande effektiviseringar genom ökad samverkan och helhetssyn.

Under veckan har kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning varit samlad för att få möta alla nämnder och förvaltningar, som har summerat det gångna året och presenterat tankar och planer inför framtiden. Förvaltningscheferna har då också övergripande informerat om möjliga effektiviseringsåtgärder inför det nästkommande året.

Förslagen är överlämnade till kommundirektören, som gjorde sin redovisning för budget- och bokslutsberedningen på torsdagen.

Inga beslut är fattade och många analyser och diskussioner väntar innan det står klart vilka förslag som kan bli aktuella att genomföra. Prioriteringar kommer att behöva göras och alla verksamheterna måste genomlysas.

Politiska överläggningar kommer att pågå fram till kommunstyrelsens sammanträde i juni , då det ska tas ett inriktningsbeslut om nästa års budget. Utifrån intäktsprognoserna kommer det att visa sig i vilken omfattning förvaltningarna behöver minska sina kostnader. De åtgärder som därefter föreslås av förvaltningarna kommer att gå igenom risk- och konsekvensbedömningar. I november kommer sedan fullmäktige att ta det slutliga beslutet om budgetramarna och därefter tar nämnderna beslut om internbudget.

– Just nu står vi i inledningen till en lång budgetprocess, som kommer att kräva många överväganden. Vi måste våga tänka nya tankar för att komma fram till var vi kan göra de klokaste prioriteringarna och var vi kan hitta smartare lösningar, bland annat genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, säger Christel Jönsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.