Stark delårsrapport med många osäkerheter

den 16 september 2020 16:39Arkiverad

Nu är delårsrapporten för Kristianstads kommun klar. Prognosen för årets resultat är bättre än väntat, men osäkerheterna är större än vanligt på grund av coronapandemin.

Moln och text
Delårsrapporten för Kristianstads kommun visar bättre resultat än väntat men molnen på omslagsbilden symboliserar den oro och osäkerhet som ändå finns.

Det ekonomiska resultatet ser betydligt bättre ut än det har gjort vid de senaste årens delårsavstämningar, men det beror mest på att sent beslutade statsbidrag och tillfälliga bidrag för covid-19-kostnader nyligen har betalats in till kommunen. Mer intressant är prognosen för hela året, som visar att nämnderna i sina verksamheter beräknas gå med minus 16 miljoner kronor mot budget och att skatteintäkterna blir 35 miljoner kronor lägre än den ursprungliga prognosen.  Resultatet räddas ändå upp av nytillkomna statsbidrag och ser ut att bli betydligt bättre än vad som förväntades i budget.

Positiv prognos

Det prognosticerade helårsresultatet för 2020 beräknas vid delårsavstämningen hamna runt 120 miljoner. Det skulle innebära ett positivt resultat på strax över 2 procent av skatter och generella statsbidrag

– Vi är lättade över att skatteintäkterna inte blir så dåliga som det såg ut när prognoserna störtdök i maj. Nu visar prognosen ett mer positivt resultat vad vi hade budgeterat. Vi kan konstatera att staten har gjort ett bra jobb med att kompensera oss, till exempel genom att vi har fått kompensation för sjuklönekostnaderna som är mycket pengar för en kommun, säger kommunalrådet Pierre Månsson

Tufft läge väntar

Även om resultatet är positivt, leder det inte till några överdrivna glädjeyttringar från ekonomidirektören Oscar Nilsson.

– Osäkerheten i världen är stor och den här prognosen har många osäkra delar. Visserligen pekar den på ett starkt resultat men betyder det att vi kan andas ut? Svaret är sannolikt nej, för nästa år ser på förhand betydligt tuffare ut, säger han.

Framför allt väntar sig Oscar Nilsson att få se påtagligt minskade generella statsbidrag framöver.

Alla kommuner såg ekonomiska utmaningar inför 2020 redan innan coronpandemin slog till. Den långsiktiga ekonomiska utmaningen har i huvudsak tre orsaker:

  • Befolkningen förändras och fler behöver mer, kostnaderna ökar
  • Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet minskar skatteintäkterna
  • Stora investeringar krävs i infrastruktur och nybyggnad och renoveringar.

Stora osäkerheter

Utöver de tidigare kända utmaningarna har coronasmittan har ökat osäkerheten i hela världsekonomin och flera organisationer gör inte ens prognoser, utan vågar i nuläget endast tala om "möjliga scenarier".

- Prognosen för ekonomin i Kristianstads kommun är ändå relativt god, om än med stora förbehåll för osäkerhet i prognoserna, säger Oscar Nilsson.

Han illustrerat osäkerheten med exemplet om att skatteintäkterna enligt maj månads prognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för Kristianstads del skulle minska med 140 miljoner kronor men i september är prognosen att det ska stanna vid ett minus på ca -35 miljoner kronor.

Den väntade förbättringen med 105 miljoner kronor beror till största delen på att regeringens stöd till korttidspermittering ledde till att arbetslösheten inte blev så stor som befarades och att de beskattningsbara inkomsterna därmed inte sjönk lika mycket som beräknat. Krisen blev alltså inte riktigt så djup som Sveriges kommuner och regioner i början av pandemin befarade i sina prognoser.

- Det är oerhört positivt om skatteintäkterna inte minskar så mycket som befarat. Det kommer säkert att bli många politiska diskussioner framöver om insatserna under pandemin, men vi ska vara oerhört glada över att det har funnits muskler att ta spjärn och snabbt sätta in stödpaket, säger oppositionsrådet Anders Tell.

Minus för nämnderna

Även kommunens egna prognoser har svängt mer än andra år, på grund av osäkerheten om konsekvenserna av coronaläget.

Nämnderna prognosticerar i nuläget ett underskott på 16 miljoner kronor jämfört med budget. Störst avvikelse märks hos Arbete och välfärdsnämnden, men även där har prognosen ljusnat sedan våren. Då förutsågs ett underskott på 20 miljoner kronor för försörjningsstöd, men prognosen vid delåret är att kostnaden för försörjningsstödet trots allt inte ska gå mer än 8 miljoner kronor över vad som budgeterats för året. Den väntade förbättringen med 12 miljoner kronor förklaras av att coronaläget inte, som det befarades, har medfört att fler har behövt försörjningsstöd, men det har visat sig att personer som redan har försörjningsstöd har fått det svårare att återgå till egen försörjning i samma takt som tidigare.

Kommunkoncernen påverkas

Kommunkoncernen med kommunens hel- och delägda bolag håller sig i stort inom budget. En redovisningsteknisk förändring ger ett underskott i Kristianstads kommunföretag AB, men övriga bolag håller sig ungefär till det budgeterade resultatet.

Coronapandemin har medfört störst konsekvenser för flygplatsbolaget Kristianstads Airport AB, där all reguljär flygtrafik upphörde i mars. Statligt stöd gör ändå att flygplatsens ekonomi går ihop, och långsiktigt arbete med att hitta en operatör för pågår. Även det kommunala bostadsbolaget ABK har påverkats ekonomiskt genom de hyresrabatter som lämnats till företag, men väntas kunna balansera upp resultatet genom omprioriteringar. Det kommunala energibolaget C4 Energi har påverkats av andra omständigheter, som låga priser på elmarknaden och en minskad fjärrvärmeförsäljning till följd av den milda vintern, och prognostiserar därför ett lägre resultat än budgeterat för året.

Försiktig budgetprocess

Kommunalrådet Peter Johansson konstaterar att både bolagen och övriga kommunen i stor utsträckning påverkas av den globala utvecklingen och av hur världsekonomin utvecklas. Han delar Oscar Nilssons bild av de utmaningar som väntar de kommande åren.

– Staten har stöttat väldigt många i coronatider och till slut lär även statens plånbok sina. För att klara vår utveckling framåt behöver vi fortsätta med starka resultat som gör att vi kan finansiera våra investeringar för dagens och morgondagens medborgare, säger Peter Johansson

Även om han gläds åt det goda delårsresultatet räknar han med att den budgetprocess som nu inleds måste hanteras med stor försiktighet.

Kommunens delårsrapport kommer nu att diskuteras i partigrupperna, granskas av revisorerna och presenteras för kommunfullmäktige vid oktober månads sammanträde. I rapporten finns inte bara en ekonomisk redovisning, utan den beskriver också viktiga händelser i kommunens verksamheter under året och stämmer av hur väl verksamheten följer de uppsatta målen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.