Samarbete för trygghet under lila flagga

Uppdaterad:den 9 november 2022 10:26Arkiverad

Kristianstad får behålla den lila flaggan, Purple Flag, som är en internationell symbol för ett gott samarbete i strävan efter en trygg stad med ett lockande utbud även på kvällstid. Efter granskning har Kristianstad fått omcertifiering.

Fem personer vid lila flagga
Den lila flaggan, Purple Flag, är en symbol för ett kvällsliv som upplevs tryggt och säkert för alla. Anders Magnusson och Anna Nordin från Kristianstads kommun tog tillsammans med Charlotte Swärd, Pauline Ågren och Gustaf Andersson emot intyget som visar att Kristianstads långsiktiga arbete lett fram till en omcertifiering.

Purple Flag startade som en rörelse för att förbättra städer på Irland och i Storbritannien 2012. I Sverige har organisationen Svenska stadskärnor fångat upp metoden och ger stöd åt städer som vill arbeta med enligt modellen. Ett 30-tal svenska städer har hittills certifierats, däribland Kristianstad som fick sin certifiering 2018. Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

Tryggare och trevligare

För att nå en Purple Flag-certifiering krävs ett samarbete på bred front med målet att skapa en tryggare och trevligare stad. I Kristianstad har utvecklingsarbetet med Purple Flag-metoden drivits genom samarbetsorganisationen Kristianstad City under rubriken ”Attraktivare Kristianstad”. Tyngdpunkten ligger på hur centrum ska kunna locka till sig fler besökare även på kvällstid och kännas levande, tryggt och attraktivt även efter att mörkret har fallit.

I förlängningen handlar Purple-Flag-processen om att skapa grogrund för ökad tillväxt, mer sysselsättning och bättre lönsamhet för företag som etablerar sig i stadskärnan. Med en starkare kvällsekonomi får centrum bättre uthållighet och blir som helhet mer attraktivt för invånare och besökare.

Bredare perspektiv

Trygghetsarbetet i Kristianstad drivs på flera nivåer, och det som Purple Flag tillför är en systematik som förstärker relationerna och skapar gränsöverskridande samarbetsformer mellan kommun och näringsliv, mellan krögare, fastighetsägare och kommun, mellan polis, nattvandrare och räddningstjänst och andra berörda.

– Jag tror att Purple Flag-samarbetet har bidragit till att aktörerna har fått ökad förståelse för varandras verksamhetsområden. Det har hjälpt alla att få ett bredare perspektiv och öppnat för fler samarbeten, inte minst i trygghets och säkerhetsfrågor, säger Anna Nordin, samordnare för det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, BRÅ.

I Kristianstad har många parter varit engagerade i arbetet med "Attraktivare Kristianstad". Frågor som de har brottats med är "Hur kan vi göra Kristianstads centrum attraktivare?" "Hur får vi mer liv i stadskärnan efter klockan fem?" "Hur får vi fler att känna sig trygga på gatorna?". Arbetet bedrivs också i nära samverkan med kommunens projekt ”Levande stadskärna”.

Nya förutsättningar för centrum

Flera arbetsgrupper har under ledning av samarbetsorganisationen Kristianstad City jobbat med att kartlägga styrkor och svagheter i centrum, bland annat genom återkommande trygghetsvandringar. Utifrån arbetsgruppernas analyser har det gjorts listor över önskade förbättringar, som i stor utsträckning också har blivit uppfyllda.

– Alla vinner på att vi har en levande och välmående stadskärna i Kristianstad. När förutsättningarna för handelsstäderna förändras i takt med ökande digitalisering och näthandel måste vi se på nya möjligheter. Centrum måste erbjuda utbud och upplevelser som ger anledning till besök både på dagtid och kvällstid. Det är viktigt att vi är många som samarbetar för att det ska bli bra, säger Kristianstad Citys verksamhetsledare Charlotte Svärd.

Kristianstad som förebild

Nu har Svenska stadskärnor granskat och bedömt det arbete som Kristianstad fortsatt med sedan certifieringen 2018 och tagit beslut om en omcertifiering. Svenska stadskärnors projektledare för Purple Flag, Tomas Kruth har till och med uppmanat andra städer som söker inspiration kring trygghetsarbetet att titta närmare på förebilden Kristianstad och det framgångsrika arbete som bedrivs här.

Fortsatt arbete viktigt

– Det känns förstås bra att vi ännu en gång har fått den här kvalitetsstämpeln från Purple Flag. Men det som verkligen har betydelse är vårt lokala samarbete och att vi är många som fortsätter att jobba tillsammans för en trygg och attraktiv stadskärna i Kristianstad, säger Kristianstad Citys ordförande Gustaf Andersson.

Mycket av arbetet i Kristianstad har handlat om att förbättra tryggheten, framkomligheten och tillgängligheten genom bättre belysning, fler cykelställ, bättre parkeringsplatser, tydligare skyltning och fler arrangemang i centrum på kvälls- och nattetid.

För att bli certifierad och för att få förnya sin certifiering enligt Purple Flag måste en stad uppfylla kraven inom fem fokusområden: säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner från tidig kväll till sen natt.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.