Kristianstad växer

den 25 maj 2020 14:02Arkiverad

Det pågår flera byggen runt om i kommunen. Ett område där det har byggts ny skola och förskola, badhusbygget pågår för fullt och även förbereds för nya bostäder är södra Näsby.

Lingenässkolan och Berga förskola står klara sedan en tid tillbaka för att kunna ta emot de växande barngrupperna i Kristianstad. Lingenässkolan har plats för cirka 700 elever i F – 9-klasser och Berga förskola har plats för 144 barn.

En bit söder om skolorna, vid Krinova och Högskolan Kristianstad byggs Kristianstads badrike, som ska bli en härlig och hälsosam mötesplats för människor i alla åldrar. Det ska givetvis ha bassänger för plask och lek men också för träning, undervisning och rehabilitering. En relaxavdelning med takterass och flera spännande bastubad finns också med. Premiärdopp sker sommaren 2022.

Intill badhustomten håller kommunen nu på att förbereda marken för nya bostäder, eftersom efterfrågan på centrumnära byggbar bostadsmark är mycket hög.

– Det finns en stor efterfrågan på att få bygga bostäder i Kristianstad och den försöker vi givetvis möta så gott det går, men det är mycket infrastruktur som ska komma på plats innan bostäderna kan börja byggas, säger Christian Björnsson, projektledare på Kristianstads kommun.

Just nu pågår projektering av nya vatten- och avloppsledningar, gång- och cykelvägar, busshållplatser, väganslutningar, parkeringar och dagvattenhantering.

– Dagvattenhanteringen för regn och smältande snö är mycket viktig och projekteringen för den är i slutfas nu. Vi arbeta med öppna dammar och diken, dels för att de har högre kapacitet än ledningar, men också för att de blir trevliga inslag i området, säger Christian Björnsson.

Dammarna byggs med så kallad trög avledning, som innebär att dikena byggs i slingrande form istället för raka diken. Det finns också oljeavskiljande funktioner som gör att om det uppstår ett oljeläckage i området så fastnar oljan i ett särskilt magasin och går inte ut i Helge å.

Vad gäller kollektiva resmöjligheter, så blir det enkelt att resa till och från området, eftersom Kristianstadslänkens tredje etapp kommer att dras genom områdena.

– Vi gör plats för cirka 70 lägenheter i en första etapp runt Kristianstads badrike. På en 10-/15-årsperiod räknar vi med cirka 850 nya bostäder i blandad bebyggelse där grönytor och bostadsrätter är framträdande inslag. Vi räknar med att kunna börja sälja byggrätterna till hösten 2021, säger Christian Björnsson.

I videoklippet nedan kan du se hur området planeras. Under relaterad information kan du läsa mer om andra pågående byggprojekt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.