Kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer

Uppdaterad:den 1 oktober 2021 14:54Arkiverad

Den 1 oktober startar arbetet för Kristianstads kommun i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Arbetet går ut på att gemensamt hitta lösningar på de samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär.

Vy över staden Kristianstaden med Helgeå i förgrunden.

Nu står det klart att Kristianstads kommun är en av de 23 städer som, tillsammans med Viable Cities och fyra myndigheter, kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer.

– Många av städerna har redan kommit långt i klimatomställningen, det är fantastiskt. Nu måste vi hitta nya arbetssätt så att de lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler. Vi har inte tid att prata längre – nu måste vi göra, göra, göra, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

I projektet, Klimatneutrala Kristianstad 2030, kommer Kristianstads kommun att samarbeta med projektets partners – Högskolan Kristianstad, Krinova, Skånetrafiken, Hushållningssällskapet Skåne och Naturskyddsföreningen – samt med det lokala näringslivet.

Kristianstads kommun vill gå i spetsen för den klimatsmarta omställningen och i kommunen bedrivs ett aktivt arbete med att minska klimatpåverkan. Samtidigt utgör klimatförändringarna med stigande havsnivåer att kommunen måste planera för och förebygga risker med översvämning och erosion. Detta medför att klimatfrågan har legat högt på den politiska agendan under lång tid.

– Utmaningar som vi står inför i ett förändrat klimat och vad det medför för människa, miljö och samhälle är vår tids största utmaning. För att lyckas med omställningen vill vi arbeta tillsammans med medborgarna och näringslivet mot gemensamma hållbarhetsmål, säger Peter Johansson (M), kommunalråd.

Jordbruket och livsmedelsproduktionen spelar en nyckelroll för den hållbara omställningen i Kristianstads kommun. I nuläget kommer drygt två tredjedelar av växthusgasutsläppen i kommunens geografiska område från transporter och jordbruk. Innovationer inom dessa områden ska bidra till en stärkt konkurrenskraft. Inom projektet ska Kristianstads kommun tillsammans med projektpartners leverera en färdplan för klimatneutralitet. Arbetet konkretiseras via ett årligt Klimatkontrakt, ett ömsesidigt avtal mellan svenska städer och den nationella nivån för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer.

Projektet Klimatneutrala Kristianstad 2030

Klimatneutrala Kristianstad 2030 ska skynda på omställningen mot ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle. Detta ska vi åstadkomma genom ett innovationsdrivet och samskapande arbete präglat av engagemang, delaktighet och dialog. Vi vill utveckla innovationer inom de sektorer med störst klimatpåverkan i Kristianstad – transporter och jordbruk. Sektorerna är avgörande för kopplingen mellan stad och landsbygd genom flöden av människor, livsmedel och andra resurser och därmed för stadens funktion. Nya, innovativa lösningar för effektiva och fossilfria transporter och ett klimatsmart jordbruk med hållbar livsmedelsframställning stärker viktiga aktörer och bygger upp konkurrenskraft för det klimatneutrala samhället.

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mål är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Viable cities webbplats

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.