Kommunens stabsarbete utvärderat

Uppdaterad:den 1 juli 2021 10:51Arkiverad

Konsultföretaget Ramboll har på Kristianstads kommuns uppdrag utvärderat stabsarbetet under pandemin. Betyget är gott. Ramboll konstaterar att kommunen är van att hantera störningar av olika slag och att det märks i krisledningsarbetet.

Ramboll konstaterar att Kristianstads kommun är van att hantera störningar av olika slag och att det märks i krisledningsarbetet.
Ramboll konstaterar att Kristianstads kommun är van att hantera störningar av olika slag och att det märks i krisledningsarbetet.

Pandemin har påverkat hela samhället på ett omfattande sätt och inte minst har kommunens organisation och krisledning satts på prov. För att lära för framtiden, har konsultföretaget Ramboll på kommunens uppdrag utvärderat stabsarbetet och krisledningen under pandemin. Rapporten finns att läsa in sin helhet under relaterad information.

– Jag är stolt över hur Kristianstads kommun har hanterat pandemin, som har varit utmanande på många sätt. Våren 2020 kännetecknades av osäkerhet och extremt snabba förändringar, när regler och riktlinjer förändrades dag för dag och ibland timme för timme. Men efter en tid övergick krisen till något som mer kan beskrivas som ett maratonlopp, där uthålligheten har ställts på prov, både i arbetsliv och privatliv. Jag vill passa på att rikta ett stort och varmt tack till våra fantastiska medarbetare som verkligen har gjort ett otroligt bra jobb, säger Christel Jönsson, kommundirektör.

Pandemiplan och analyser framgångsfaktorer

Ramboll menar att en framgångsfaktor varit att Kristianstads kommun som en av få kommuner i Sverige redan innan pandemin hade en framtagen pandemiplan. Dessutom drabbades kommunen redan tidigt i pandemin av smittspridning på vård- och omsorgsboenden, vilket ledde till en tydlig krismedvetenhet och en stor handlingskraft i verksamheterna.

Ramboll konstaterar att kommunen har flera olika alternativ för krisledning, vilket gör att kommunen kan anpassa ledningsförmågan på ett effektivt sätt. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och omvärldsanalyser gjorde dessutom att Kristianstad startade krisen med tydligare lägesbild och framåtblick än många andra kommuner. 

- Det är mycket positivt att Kristianstads kommun vill utvärdera sitt krisledningsarbete för att utveckla det ytterligare. I vår utvärdering märker vi tydligt att kommunen är van vid att arbeta med krisledning på olika sätt. De nyckelpersoner vi har intervjuat har uttryckt ett stort förtroende för kommunens förmåga att hantera kriser, säger Lars Brånn, rådgivare på Ramboll.

Samarbetet kan utvecklas

Trots att krisledningsarbetet generellt har fungerat mycket bra, lyfter Ramboll att koncernperspektivet och samarbetet mellan förvaltningar och bolag kan utvecklas. Det är viktigt att samverkan och samarbete finns på plats redan innan krisen inträffar, eftersom många kriser har ett snabbt förlopp som ställer stora krav på samarbetsförmågan. Ramboll rekommenderar att fler delar av koncernen används och integreras i krisledningen eftersom krisledningsförmågan idag vilar tungt på några få axlar, vilket kan vara sårbart.

- Trots att pandemin inte är över, är det viktigt att utvärdera hur stabs- och krisledningsarbetet har fungerat. Jag är glad över att arbetet får så gott betyg i utvärderingen. Det är viktigt att vi vässar våra arbetssätt och utvecklar och breddar vår krisledningsförmåga. Kommande kriser kommer sannolikt att se annorlunda ut än de som vi hanterat historiskt.  Även om vi hoppas att det dröjer till nästa kris, behöver vi förbereda oss för att stå redo. säger Andreas Poppius, säkerhetschef i Kristianstads kommun.

I utvärderingen skriver Ramboll att krisledningsförmågan med beredningsgrupp och samordningsstab har fungerat väl i krisen. Planering under pågående kris är en av de viktigaste förmågorna för en krisledning för att ge kärnverksamheterna bästa möjliga framförhållning. I detta arbete är scenarion, handlingsalternativ och olika tidsperspektiv viktiga delar, som Ramboll lyfter som goda exempel som skapat framåtblick och lugn i verksamheterna. 

En uppskattad aktör i den externa samverkan

Utvärderingen visar också att Kristianstad är en uppskattad aktör i den externa samverkan. Kristianstad har konstruktivt och balanserat bidragit i utvecklingen av krishanteringen i Skåne, inte minst i det nordöstra hörnet av länet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.