Fokus på fordon och transporter ska minska klimatpåverkan

Uppdaterad:den 28 maj 2020 13:17Arkiverad

Som en del av det EU-finansierade projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 fortsätter Kristianstads kommun sin resa mot 100 procent fossilfrihet. Fossil el och uppvärmning är nästan helt utfasad, men mer arbete återstår för att åstadkomma effektiva och förnybara transporter.

Nu släpps rapporten Tillsammans agerar vi som sammanfattar resultaten för 18 skånska kommuner under 2019.

Skånska kommuner är föregångare i Sverige i att ställa om till fossilbränslefritt. Redan år 2009 skapades uppropet 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 vilket bidragit till att Skåne ligger i framkant. Kristianstads kommun deltar tillsammans med sex andra kommuner i spjutspetsprojektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0.

Under 2019 var andelen fossilfritt drivmedel i kommunkoncernens transporter 65 procent, en ökning med två procentenheter sedan 2018 och 19 procentenheter sedan 2015. År 2019 var kommunens verksamhet fossilbränslefri till 96 procent, sett till el, uppvärmning och drivmedel. Kommunens geografiska storlek, med en hög andel landsbygd, medför utmaningar för att kunna fasa ut användandet av bensin och diesel då tillgång till laddinfrastruktur och möjlighet att tanka biodrivmedel är koncentrerat till Kristianstad och Åhus. I den nya serviceorganisationen som träder i kraft år 2021 ska ansvaret för kommunens fordon samlas.

- Syftet med en central fordonsorganisation är att effektivisera fordonsutnyttjandet och underlätta omställningen till 100 procent fossilfria transporter, till gagn för både ekonomi och klimat, säger Magnus Lund, klimatstrateg i Kristianstads kommun.

I den kommande ändringen av översiktsplan (ÄÖP) för Kristianstad stad utgår kommunen från de tre stadsbyggnadsmålen Stad för alla, Attraktiv stad och Grönblå stad. Flera av de strategier som syftar till att uppnå målen, såsom lokalisera smartare, öka tätheten och främja hållbar mobilitet, handlar om att kunna öka andelen hållbart resande med gång, cykel och kollektivtrafik.

- Det är viktigt att vi ur ett planeringsperspektiv väver ihop de ekonomiska aspekterna med miljö och sociala frågor, i led med kommunens vision om ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Peter Johansson (M), kommunalråd i Kristianstads kommun.

I projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 ingår förutom Kristianstads kommun även Eslövs kommun, Helsingborg stad, Höörs kommun, Lunds kommun, Malmö stad och Tomelilla kommun. I rapporten ingår även ytterligare elva skånska kommuner som deltar i projekt finansierade av Energimyndigheten.

Hämta hela rapporten

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.